Money Donation

PRZYWRÓCENIE WSPÓLNEGO ROZLICZENIA Z DZIECKIEM ZA 2022

Rodzicom samotnie wychowującym dzieci przywrócono pierwotnie zlikwidowaną możliwość rozliczenia z dzieckiem.

Rozliczenia na korzystnych zasadach dokonać można, jeżeli jest się osobą samotnie wychowującą dziecko. Oznacza to, że faktycznie w roku podatkowym samodzielnie (bez pomocy innych osób) wychowuje się dziecko oraz jest się:

- panną,

- kawalerem,

- wdową,

- wdowcem,

- rozwódką,

- rozwodnikiem,

- osobą, w stosunku do której orzeczono separację,

- osobą, której małżonek został pozbawiony praw do wychowania dzieci (władzy rodzicielskiej) - osobą, której małżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem nie zabiera możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej, ta cały czas obowiązuje, trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach:

  • Będąc w związku małżeńskim i posiadając jedno dziecko, z tytułu którego wychowywania można korzystać z ulgi prorodzinnej, należy sprawdzić, ile łącznie z małżonkiem zarobiło się w tym roku. W rozliczeniu za 2022 r. można skorzystać z ulgi, jeżeli łączne dochody nie przekraczają 112.000 zł.
  • Będąc osobą samotną (nie pozostającą w związku małżeńskim i wychowującą dziecko bez pomocy partnera), to Twoje dochody nie mogą przekroczyć 56.000 zł.
  • Będąc osobą samotnie (bez pomocy partnera) wychowującą małoletnie dziecko lub dziecko uczące się do ukończenia 25. roku życia (które nie uzyskuje więcej niż 16.061,28 zł dochodu rocznie) lub niepełnosprawne pobierające zasiłek rodzinny lub rentę socjalną – wystarczy, że kwota Twojego dochodu nie przekroczy 112.000 zł.
  • Będąc rodzicem samotnie wychowującym dwójkę lub więcej dzieci, można skorzystać z ulgi niezależnie od wartości dochodów, stąd też nie ma ograniczeń przy korzystaniu z odliczenia od podatku pełnej wartości ulgi.

Zastrzeżenie:

Nie można skorzystać z rozliczenia jako samotny rodzic, jeżeli dziecko lub rodzic w 2022 roku uzyskiwali przychody opodatkowane liniowo lub ryczałtem z działalności gospodarczej bądź podatkiem tonażowym.

Jeżeli ma się dochody z kilku źródeł, ale choćby jedno z nich jest opodatkowane w sposób zastrzeżony – nie ma prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem.

Jakich dochodów nie wpisujemy na deklarację podatkową?

Nie trzeba w deklaracji podatkowej wpisywać kwot zwolnionych z podatku dochodowego. Do takich należą świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (dodatki z tytułu urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania);
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
  • zapomoga wypłacana przez gminy;
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
  • świadczeń z programów 500 plus, 300 plus.

Zwolnione z podatku są również inne dodatki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a także zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.