Money Donation

ULGI PODATKOWE W 2023 ROKU

1. Ulga na zabytek

Wydatki związane z zakupem i odnową (restauracją) zabytków obejmuje ulga dla rozliczających się na zasadach ogólnych, liniowo lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi skorzystać można również, rozliczając się z wszelkich przychodów opodatkowanych według skali podatkowej – nie jest więc ona związana wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wystąpi ona na PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

2. Ulga na ekspansję

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany według skali podatkowej lub liniowo, odlicza od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

3. Ulga na robotyzację

Zakup nowych robotów, maszyn i urządzeń peryferyjnych, w tym oprogramowania i wartości niematerialnych oraz prawnych może stać się podstawą ulgi podatkowej. Odliczenia od dochodu mogą dokonać przedsiębiorcy opodatkowani liniowo oraz według skali podatkowej.

4. Ulga na powrót i na przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski

Zwolnienie z podatku stosować można wyłącznie w przypadku zmiany rezydencji podatkowej, a zatem powrót do Polski jedynie z krótkotrwałego wyjazdu zarobkowego nie będzie uprawniał do preferencji podatkowej. Zwolnienie z podatku obejmuje przychody (kwota wynagrodzenia brutto) podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

5. Ulga - składka na związki zawodowe

Odliczenie od dochodu z tytułu składek członkowskich, zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł.

6. Ulga na terminal płatniczy

Ulga przysługuje w związku z nabyciem terminala płatniczego, a nie kasy rejestrującej (fiskalnej), tj. na urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Odliczenie pozwala na oszczędność podatkową od 1.000 do 4.000 zł.

7. Ulga sponsoringowa - na działalność sportową i kulturalną

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej na zasadzie liniowej lub na zasadach ogólnych, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 • sportową,
 • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

8. Ulga produkcyjna - odliczenie kosztów nowego produktu

Ulga obejmuje prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Mogą oni odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów:

 • produkcji próbnej nowego produktu,
 • wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

9. Ulga na lokowanie środków i inwestowanie

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 • alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
 • spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
  • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
  • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika — do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

10. Ryczałt podatkowy dla zmieniających rezydencję

Ryczałt od przychodów zagranicznych nie jest typową ulgą podatkową. Stanowi metodę płacenia podatku w stałej wysokości, niezależnie od tego, ile zarobi podatnik za granicą po zmianie rezydencji podatkowej na polską. Nie obejmuje on przychodów krajowych – osiąganych na terytorium Polski, które rozliczane są zgodnie z ogólnymi regułami.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.