Wsparcie dla Pacjentów

Grant Naukowy Fundacji DKMS

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy komórek krwiotwórczych dla każdego chorego potrzebującego transplantacji. Fundacja angażuje się również w projekty, które mają na celu poprawę jakości leczenia Pacjentów i wspieranie rozwoju transplantologii.

W ramach inicjatywy Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, w 2019 roku Fundacja uruchomiła „Grant Naukowy Fundacji DKMS” skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych.

Projekt został z entuzjazmem przyjęty w środowisku hematologicznym i uzyskał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, a także Patronat Towarzystwa.

Zawalcz o Grant na swoje badania!

Z radością informujemy, że rusza nabór wniosków do tegorocznej, szóstej edycji konkursu o Grant Naukowy Fundacji DKMS.

ZAKRES BADAŃ

Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin nauk podstawowych, jak i klinicznych, w zakresie: immunologii i hematologii transplantacyjnej, doświadczalnej, klinicznej, a także obejmujących zagadnienia diagnostyczne, terapeutyczne i związane z dawstwem komórek krwiotwórczych.

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie:

  • Badania podstawowe – 250 tys. zł
  • Nauki kliniczne- 250 tys. zł

W każdej z nich wybrany zostanie jeden zwycięski projekt.

HARMONOGRAM

01.04-30.06.2024- składanie wniosków

Wrzesień 2024 r. – ogłoszenie wyników

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW

Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin (do pobrania poniżej) należy wysłać na adres edukacja@dkms.pl do 30 czerwca. Wszelkie pytania związane z projektem „Grant Naukowy Fundacji DKMS” prosimy kierować na ten sam adres.

Chcesz pomóc Pacjentom i ich bliskim, szukającym niespokrewnionego Dawcy szpiku?

Poprzednie edycje

Edycja V

  • W kategorii badań podstawowych zwyciężył dr Michał Zarobkiewicz, który prowadzi swoje badania na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Celem projektu jest ilościowa i funkcjonalna ocena komórek Tγδ wystawionych na działanie inhibitorów BTK oraz limfocytów Tγδ wyizolowanych z krwi pacjentów z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej przed i w trakcie terapii ibrutynibem i skorelowanie otrzymanych danych ze stanem klinicznym pacjentów.
  • W kategorii klinicznej wybrany został projekt dr Moniki Mielcarek-Siedziuk z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu „Analiza wpływu stanu odżywienia, składu ciała i biochemicznych wykładników uszkodzenia jelit w okresie okołoprzeszczepowym na wyniki allogenicznych transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci”. Dr Mielcarek-Siedziuk w swoich badaniach chce wskazać, że odpowiedni dobór zindywidualizowanych zaleceń żywieniowych i monitorowanie składu ciała w okresie okołoprzeszczepowym u dzieci pozwolą uzyskać istotną oprawę stanu odżywienia, wzmocnienie bariery krew-jelito oraz redukcję stanu zapalnego w jelicie, co powinno wpłynąć na zmniejszenie częstości powikłań poprzeszczepowych, przyspieszenie odnowy hematologicznej i rekonstytucji immunologicznej, a tym samym zmniejszenie śmiertelności związanej z leczeniem i poprawę przeżycia.

Wyniki V edycji konkursu zostały ogłoszone podczas XXXI Zjazdu PTHiT w Katowicach.

Edycja IV

Laureatki IV edycji konkursu:

  • W kategorii „badania podstawowe” wybrany został projekt Natalii Gawlik-Rzemieniewskiej ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zatytułowany „Analiza szlaków aktywacji limfocytów T regulatorowych (T regs) w procesie fotoforezy pozaustrojowej (ECP) u pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD)”. W celu sprawdzenia jaki mechanizm może być wiodący podczas aktywacji limfocytów T regulatorowych, dr Gawlik-Rzemieniewska analizuje zmiany na poziomie ekspresji dwóch wybranych genów: TP53 będącego markerem apoptozy leukocytów oraz PSGL-1, którego wzmożona ekspresja obserwowana jest w monocytach wchodzących na ścieżkę różnicowania się w komórki dendrytyczne.
  • Laureatką w kategorii klinicznej została dr Alicja Sadowska-Klasa z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej projekt dotyczy wpływu przeciwciał RSA (recipient specific antibodies) oraz genetycznych mutacji w obrębie dopełniacza na częstość występowania ciężkich postaci mikroangiopatii związanej z transplantacją u pacjentów po transplantacji od nie w pełni zgodnych dawców rodzinnych.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się w Bydgoszczy, podczas XXX Zjazdu PTHiT.

Edycja III

Laureatkami III edycji Grantu Naukowego DKMS zostały:

  • W kategorii "Badania podstawowe" - Eliza Głodkowska-Mrówka z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, której projekt dotyczy szczepienia przeciw COVID-19 u pacjentów z wtórnymi niedoborami odporności w przebiegu chorób hematoonkologicznych. Tytuł zwycięskiego projektu to: „Ocena humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej po podaniu szczepionki mRNA przeciw COVID-19 w grupie pacjentów z wtórnymi niedoborami odporności w przebiegu chorób hematoonkologicznych i biorców allogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych”.
  • W kategorii „Badania kliniczne” - Magdalena Matuszak oraz Joanna Kujawska z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, które badają czynniki predykcyjne ostrej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u Pacjentów po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych. Tytuł zwycięskiego projektu to: „Czynniki predykcyjne ostrej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD) u pacjentów po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HSCT) - badanie prospektywne z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod diagnostycznych”.

Edycja II

Laureatką II edycji Grantu Naukowego DKMS została dr Emilia Białopiotrowicz z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Tytuł zwycięskiego projektu to „Wykorzystanie immunomodulujących właściwości inhibitorów kinazy CDK8 w terapii chłoniaków rozlanych z dużych komórek B”.

Prace dr Białopiotrowicz mają na celu zbadanie wpływu inhibitorów CDK8 na cytotoksyczność komórek NK (ADCC), fagocytozę zależną od RTX (ADCP) i RTX-zależną cytotoksyczność dopełniacza (CDC), a także ocenę potencjału immunoterapeutycznego inhibitorów CDK8 w leczeniu chłoniaków DLBCL z wykorzystaniem modelu in vivo.

Wyniki grantu zostały oficjalnie ogłoszone podczas X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Poznaniu.

Edycja I

Laureatką I edycji konkursu została dr Agata Szade. Swój projekt „Indukcja endogennego G-CSF w celu mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych do przeszczepienia” prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dr Szade bada możliwość wykorzystania protoporfiryny kobaltu (CoPP) jako leku w ceu mobilizacji komórek ze szpiku do krwi.

Wręczenie grantu miało miejsce na uroczystej gali, odbywającej się podczas XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Łodzi we wrześniu 2019 roku.

PLIKI DO POBRANIA

Dokumenty zostały zaktualizowane 19 czerwca 2024 r.

Dowiedz się więcej o procesie rejestracji i wymaganiach wobec Dawców szpiku. Sprawdź, czy możesz zostać Dawcą i podarować komuś drugą szansę na życie!