Dotacja Fundacji DKMS

Idea i cel inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS

Dotacja Fundacji DKMS powstała w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, opracowanego i realizowanego przez Fundację DKMS od 2018 roku. Inicjatywa ma wspierać główny cel Programu - poprawę warunków i jakości leczenia Pacjentów zmagających się z nowotworem krwi. Celem Dotacji Fundacji DKMS na 2024 rok jest m.in. wsparcie psychologiczne pacjentów hematologicznych oraz ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia – zarówno pacjentów przebywających w klinkach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych w całej Polsce, jak i w domach po zakończeniu leczenia.

Dotacja Fundacji DKMS

Dotacje Fundacji DKMS będą przyznawane na inicjatywy i projekty obejmujące wsparcie psychologiczne dla Pacjentów hematologicznych i ich bliskich. Mogą one mieścić się w następujących obszarach:

 • rehabilitacja,
 • finansowanie specjalistów-psychologów i poradni psychologicznych dla Pacjentów,
 • inne działania służące opiece psychologicznej nad Pacjentami i ich Bliskimi.

Całkowita kwota dotacji w III edycji projektu w 2024 roku to 1.400.000 zł. Najwyższa kwota wsparcia, o jaką może się ubiegać organizacja pacjencka biorąca udział w programie, to maksymalnie 90.000 zł.

Kategorie, w ramach których organizacja pacjencka może ubiegać się o Dotacje:

Beneficjenci projektu:

 • wsparcie psychologiczne małych i młodych Pacjentów (dzieci i młodzież do 18 roku życia) i/lub ich bliskich,
 • wsparcie psychologiczne dla dorosłych Pacjentów (powyżej 18 roku życia) i/lub ich bliskich,

Kontynuacja projektu:

 • projekt nowy lub
 • kontynuacja projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Dotacji Fundacji DKMS w 2.edycji (2023),

Charakter i zakres projektu:

 • projekt otwarty (w tym projekt holistyczny, systemowy, szeroki zakres działań, różne grupy odbiorców etc.) lub
 • projekt zamknięty (projekt celowany, dedykowany określonym Beneficjentom, ograniczony np. do oddziału szpitalnego, etc.).

Warunki uczestnictwa

O Dotacje przyznawane przez Fundację DKMS, na zasadach określonych Regulaminem, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów hematologicznych:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • instytucje pożytku publicznego.

Organizacje muszą funkcjonować przynajmniej 12 miesięcy (data wpisu do rejestru).

Organizacje nie muszą mieć statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Organizacje, które starają się o dotację w ramach projektu Dotacja Fundacji DKMS są zobligowane do przedstawienia planu komunikacji (stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu) uwzględniającego każdorazowo informację, że: "Projekt został sfinansowany ze środków Dotacji Fundacji DKMS” ew.” Projekt zrealizowaliśmy dzięki Dotacji Fundacji DKMS”. Dodatkowo na kanałach Social Mediowych prosimy o wykorzystanie hasztagów: #FundacjaDKMS; #DotacjaFundacjiDKMS

Kryteria oceny

Podstawowe kryterium to zgodność z celem inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS, czyli wsparcie psychologiczne Pacjentów w procesie ich leczenia i zdrowienia, zarówno tych przebywających w klinkach TC i na oddziałach hematologicznych w całej Polsce, jak też w domach po zakończeniu leczenia. Ponadto Jury oceniając wnioski będzie brało pod uwagę poniższe kryteria, tj.:

Kryteria podstawowe:

 • Projekt rozwiązuje realne problemy związane z dostępem do psychologa/ psychoonkologa dla Pacjentów i ich Bliskich oraz wsparciem psychologicznym,
 • Oddziaływanie i skuteczność projektu tj. przyniosą długotrwałe i skuteczne efekty z korzyścią dla dobrostanu psychicznego Pacjentów,
 • Logika i spójność projektu tj. będą napisane w przejrzysty, logiczny i spójny sposób pokazujący, jak Projekt będzie realizowany.

Kryteria uzupełniające:

 • Wyjątkowość projektu tj. będą obejmowały działania w nowym lub do tej pory nie zagospodarowanym obszarze, a ważnym dla dobrostanu psychicznego Pacjentów,
 • Dobrze przemyślana rekrutacja Beneficjentów tj. będą zawierały opis przemyślanej rekrutacji uczestników do zaplanowanych we Wniosku działań.

Skład Jury 3. edycji Dotacji Fundacji DKMS

Wszystkie projekty zgłoszone w ramach Dotacji Fundacji DKMS będą oceniane przez Jury. W tegorocznej edycji w jej skład weszli:

 • Prof. Marzena Samardakiewicz, specjalista psycholog kliniczny, Kierownik Zakładu Psychologii UM w Lublinie; była Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego,
 • Izabela Dembicka-Starska, członkini zarządu Stowarzyszenia Klon/Jawor, koordynatorka projektów społecznych,
 • Małgorzata Paczyńska, pacjentka,
 • Ewa Visan, Kierownik Zespołów Fundraisingu, PR i programu Pacjenckiego Fundacji DKMS,
 • Zuzanna Jastrzębska, Lider Działu Follow up Fundacji DKMS.

Do zadań Jury należy ocena i wybór Projektów, które otrzymają Dotację, według określonych w Regulaminie kryteriów tj.:

 • Realizują główny cel: wsparcie psychologiczne Pacjentów hematoonkologicznych i ich Bliskich,
 • Przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla dobrostanu psychicznego Pacjentów,
 • Promują edukację i wsparcie psychologiczne,
 • Rozwiązują realne i bieżące problemy związane z dostępem do psychologa/psychoonkologa dla Pacjentów i ich Bliskich.

Pytania formalne o Dotację

Jaki jest cel inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS?

Celem inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS jest poprawa warunków i jakości leczenia Pacjentów hematologicznych poprzez wsparcie finansowe organizacji działających na rzecz pacjentów. W 2024 r. priorytetem jest wsparcie psychologiczne pacjentów oraz ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia – zarówno pacjentów przebywających w klinikach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych i onkologicznych w całej Polsce jak też w domach w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Dlaczego Fundacja DKMS zdecydowała się uruchomić inicjatywę Dotacja?

Dotacja Fundacji DKMS jest elementem Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, który został opracowany i jest realizowany przez Fundację DKMS od 2018 r. Celem Programu jest pomoc Pacjentom od momentu diagnozy, poprzez leczenie i pobyt w szpitalu, aż do całkowitego powrotu do zdrowia, w obszarze szeroko rozumianej rehabilitacji – żywieniowej, psychoonkologicznej i ruchowej.

Pomoc udzielana przez Fundację DKMS obejmowała dotychczas współpracę z klinikami i szpitalami w zakresie infrastruktury, sprzętu i wsparcia personelu medycznego (DAR Fundacji DKMS), udzielania grantów naukowych i wspierania niekomercyjnych badań klinicznych. Dużą uwagę poświęcano również współpracy z organizacjami wspierającymi pacjentów. Dotacja Fundacji DKMS pozwala na szersze dotarcie do organizacji oraz rzetelną i obiektywną ocenę projektów z zakresu wsparcia psychologicznego, które wymagają wsparcia finansowego, złożonych przez wnioskodawców.

Jakiego rodzaju projekty można zgłaszać w ramach Dotacji Fundacji DKMS?

W ramach III edycji Dotacji Fundacji DKMS można zgłaszać projekty, których celem będzie wsparcie psychologiczne małych i młodych (do 18 r.ż.) oraz dorosłych Pacjentów, zmagających się z nowotworem krwi. Inicjatywy i projekty ubiegające się o dofinansowanie mogą mieścić się w następujących obszarach: rehabilitacja psychologiczna, finansowanie specjalistów-psychologów i poradni psychologicznych dla Pacjentów, organizacja warsztatów, zajęć, przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz inne działania służące wsparciu psychologicznemu Pacjentom i ich Bliskim.

Kto będzie decydował o przyznaniu Dotacji?

Wszystkie projekty będą oceniane przez Jury Dotacji Fundacji DKMS, w skład której wejdzie przedstawiciel Fundacji DKMS oraz eksperci zajmujący się tematem psychoonkologii.

Pytania dotyczące wnioskodawców cz. 1

Kto może wziąć udział w inicjatywie Dotacja?

W inicjatywie Dotacja Fundacji DKMS mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w formie fundacji, stowarzyszeń lub instytucji pożytku publicznego, które funkcjonują nie krócej niż rok (12 miesięcy – decyduje data wpisu do rejestru) i działają na rzecz Pacjentów walczących z nowotworem krwi.

Czy osoba prywatna może ubiegać się o Dotację?

Dotacja Fundacji DKMS skierowana jest wyłącznie do organizacji pozarządowych. Osoby prywatne nie mogą zgłaszać swoich inicjatyw i wnioskować o Dotację, ale mogą włączyć się w ich realizację na zasadzie wolontariatu, w porozumieniu z Beneficjentem, który otrzymał Dotację.

Czy organizacje biorące udział w II edycji Dotacji Fundacji DKMS, które nie otrzymały dotacji mogą zgłosić ten sam projekt?

Tak. Organizacje pozarządowe, które zgłosiły projekt w II edycji Dotacji Fundacji DKMS mogą ponownie ubiegać się o dotację zgłaszając ten sam projekt. Natomiast rekomendujemy aktualizację wniosku m.in. o uwagi/wskazówki Jury, które zostały pisemnie przekazane każdej organizacji, która nie otrzymała dotacji w 2023 r.

Czy Beneficjent II edycji Dotacji Fundacji DKMS może ponownie zgłosić ten sam projekt?

Tak. Beneficjent II edycji Dotacji Fundacji DKMS może ponownie zgłosić swój projekt, ale jako jego kontynuację. Wówczas należy we wniosku dopisać uzasadnienie decyzji oraz wykazać jakościową i ilościową efektywność projektu.

Pytania dotyczące wnioskodawców cz. 2

Jakie kryteria musi spełnić zgłoszony projekt, aby otrzymać Dotację?

Najważniejszym warunkiem otrzymania Dotacji jest zgodność zgłoszonego projektu z celem Dotacji Fundacji DKMS, a więc projekt musi dotyczyć zapewnienia wsparcia psychologicznego Pacjentom i ich Bliskim w trakcie całego procesu leczenia i zdrowienia, zarówno tych przebywających w klinikach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych oraz onkologicznych, jak i w domach w trakcie i po zakończeniu leczenia. Dodatkowo najwyżej oceniane będą projekty, które przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla dobrostanu Pacjentów zmagających się z nowotworem krwi, będą promować edukację i wsparcie psychologiczne oraz będą rozwiązywać realne i bieżące problemy związane z dostępem do psychologa/psychoonkologa dla Pacjentów hematologicznych i ich Bliskich.

Czy Beneficjent I edycji (2021) Dotacji Fundacji DKMS może ponownie zgłosić ten sam projekt?

Tak. Organizacje pozarządowe, które zgłosiły projekt w I edycji Dotacji Fundacji DKMS mogą ponownie ubiegać się o dotację zgłaszając ten sam projekt. Projekt ten nie będzie traktowany jako kontynuacja działań – taki status będą miały projekty, które otrzymały dotację dwa lata z rzędu (np. w I i II edycji), albo które otrzymały dotację w 2023 roku i będą chciały kontynuować projekt w 2024 roku składając wniosek do III edycji.

Ponadto, Jury oceniając zgłoszone projekty będzie brało pod uwagę czy:

 • zgłaszany projekt zaopiekuje obszar/y, który/e nie były lub były sporadycznie zagospodarowane przez NGO’s,
 • w projekcie w przejrzysty i zrozumiały sposób opisano sposób rekrutacji Beneficjentów,
 • w swoich założeniach projekt obejmuje jedną czy kilka grup Beneficjentów,
 • projekt w swoich założeniach ma spójną i logiczną koncepcję.

Pytania dotyczące wsparcia finansowego cz. 1

Jakie środki przeznaczone są na pilotaż inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS?

Całkowita kwota dotacji w ramach pilotażowej edycji Dotacji Fundacji DKMS w 2024 roku to 1.400.000 zł, przy czym wartość jednej dotacji wynosić będzie maks. 90 000 zł.

O jaką kwotę można wnioskować w ramach Dotacji?

Kwota dotacji będzie zależała od zgłoszonego projektu/inicjatywy, nie może być ona jednak wyższa niż 90.000 zł – to maksymalna kwota, jaką można otrzymać na realizację projektu na rzecz Pacjentów hematoonkologicznych.

Jak należy rozliczyć Dotację?

Projekt, który otrzymał Dotację, należy podsumować i rozliczyć, wykorzystując formularz sprawozdania (Załącznik nr 3 Regulaminu). Formularz powinien być wypełniony, podpisany i w formie skanu przesłany na adres dotacja@dkms.pl najpóźniej do 15 grudnia 2024 r. Oprócz wypełnionego formularza zawierającego opis zrealizowanych działań oraz rozliczenie poniesionych kosztów, do sprawozdania powinna być dołączona dokumentacja zdjęciowa z realizacji projektu i jego efektów (zdjęcia w formacie jpg lub png w rozdzielczości 300 dpi, nadające się do druku). Inne materiały, np. w postaci krótkich filmików będą dodatkową wartością dla projektu. Ponadto beneficjenci Dotacji od momentu podpisania umowy są zobligowani do przesyłania co miesiąc statusu z realizacji projektu z wykorzystaniem szablonu (Załącznik nr 5 Regulaminu) dostępnego na stronie https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/zglos-sie-po-dotacje-fundacji-dkms.

Czy ubiegając się o Dotację konieczny jest wkład własny na realizacje zgłaszanego projektu?

Nie, zgłaszając projekt w ramach inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS nie jest wymagany wkład własny. Projekt może być w 100% zrealizowany w ramach środków pozyskanych od Fundacji lub też tylko w części finansowany z Dotacji, a w pozostałych częściach z innych źródeł. W przypadku ubiegania się tylko o częściowe sfinansowanie projektu należy taką informację zawrzeć we wniosku o Dotację w części budżetowej.

Pytania dotyczące wsparcia finansowego cz. 2

Czy w trakcie realizacji projektu można dokonywać przesunięć kosztów w zaplanowanym budżecie?

Beneficjent może dysponować przyznaną Dotacją wyłącznie zgodnie z zaplanowanym budżetem wskazanym we Wniosku o Dotację. W przypadku przesunięć w ramach szczegółowego budżetu Projektu, Beneficjent informuje o tym Sekretariat Dotacji Fundacji DKMS drogą e- mailową na adres dotacja@dkms.pl. W przypadku wątpliwości, co do charakteru prowadzonych działań w ramach realizacji Projektu należy zwrócić się, przed ich podjęciem, o stosowną opinię do Jury, przesyłając prośbę drogą e-mailową (na ww. adres) do Sekretariatu.

Pytania dotyczące projektów, które otrzymają Dotację

Czy zgłaszane do sfinansowania projekty muszą być zrealizowane przed końcem 2024 roku?

Co do zasady tak. Termin złożenia sprawozdań ze zrealizowanych projektów upływa 15.12.2024 r. Jednakże, jeśli organizacja złoży wniosek na projekt np. 6-miesięczny albo roczny i otrzyma Dotację, to będzie mogła go zrealizować we wskazanym terminie i wtedy składać sprawozdania cząstkowe (co miesiąc) z postępów realizowanego projektu, wykorzystując szablon (Załącznik nr 5 Regulaminu) dostępny na stronie https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/zglos-sie-po-dotacje-fundacji-dkms.

Jak będzie wykorzystana dokumentacja zdjęciowa projektu, który otrzymał Dotację?

Zdjęcia przesłane wraz ze sprawozdaniem z realizacji projektu będę wykorzystywane w wewnętrznych i zewnętrznych działaniach komunikacyjnych prowadzonych przez Fundację DKMS. Dlatego Beneficjenci muszą posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku osób, znajdujących się na zdjęciach. Wzór oświadczenia dot. zgody na wykorzystanie wizerunku będzie dołączony do umowy z Beneficjentem. Dokumenty te mogą być weryfikowane przez Organizatora projektu – Fundację DKMS.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Sekretariat inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS
Więcej możliwości pomocy
Możesz wspierać nasze działania na różne sposoby i w ten sposób dawać nadzieję na życie wielu Pacjentom chorym na nowotwory krwi.