Dotacja Fundacji DKMS

Idea i cel inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS

Dotacja Fundacji DKMS powstała w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, opracowanego i realizowanego przez Fundację DKMS od 2018 roku. Inicjatywa ma wspierać główny cel Programu - poprawę warunków i jakości leczenia Pacjentów zmagających się z nowotworem krwi. Celem Dotacji Fundacji DKMS na 2022 rok jest m.in. wsparcie psychologiczne pacjentów hematologicznych oraz ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia – zarówno pacjentów przebywających w klinkach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych w całej Polsce, jak i w domach po zakończeniu leczenia.


Dotacja Fundacji DKMS

Dotacje Fundacji DKMS będą przyznawane na inicjatywy i projekty obejmujące wsparcie psychologiczne dla Pacjentów hematologicznych. Mogą one mieścić się w następujących obszarach:

  • rehabilitacja,
  • finansowanie specjalistów-psychologów i poradni psychologicznych dla Pacjentów,
  • inne działania służące opiece psychologicznej nad Pacjentami i ich Bliskimi.

Całkowita kwota dotacji w pilotażowej edycji projektu w 2022 roku to 350.000 zł. Najwyższa kwota wsparcia, o jaką może się ubiegać organizacja pacjencka biorąca udział w programie, to maksymalnie 80.000 zł.

Kategorie, w ramach których organizacja pacjencka może ubiegać się o Dotacje:

1. Wsparcie psychologiczne małych i młodych Pacjentów hematologicznych (do 18 r.ż.).

2. Wsparcie psychologiczne dla dorosłych Pacjentów hematologicznych.

Warunki uczestnictwa

O Dotacje przyznawane przez Fundację DKMS, na zasadach określonych Regulaminem, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów hematologicznych:

  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • instytucje pożytku publicznego.

Organizacje muszą funkcjonować przynajmniej 12 miesięcy (data wpisu do rejestru).

Organizacje nie muszą mieć statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Kryteria oceny

Podstawowe kryterium to zgodność z celem inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS, czyli wsparcie psychologiczne Pacjentów w procesie ich leczenia i zdrowienia, zarówno tych przebywających w klinkach TC i na oddziałach hematologicznych w całej Polsce, jak też w domach po zakończeniu leczenia.

Dodatkowo najwyżej oceniane będą te projekty, które:

  • przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla dobrostanu psychicznego Pacjentów hematologicznych,
  • promują edukację i wsparcie psychologiczne,
  • rozwiązują realne i bieżące problemy związane z dostępem do psychologa/psychoonkologa dla Pacjentów hematologicznych i ich bliskich.

Pytania formalne o Dotację

Jaki jest cel inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS?

Celem inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS jest poprawa warunków i jakości leczenia Pacjentów hematologicznych poprzez wsparcie finansowe organizacji działających na rzecz pacjentów. W 2022 r. priorytetem jest wsparcie psychologiczne pacjentów oraz ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia – zarówno pacjentów przebywających w klinikach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych i onkologicznych w całej Polsce jak też w domach w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Dlaczego Fundacja DKMS zdecydowała się uruchomić inicjatywę Dotacja?

Dotacja Fundacji DKMS jest elementem Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, który został opracowany i jest realizowany przez Fundację DKMS od 2018 r. Celem Programu jest pomoc Pacjentom od momentu diagnozy, poprzez leczenie i pobyt w szpitalu, aż do całkowitego powrotu do zdrowia, w obszarze szeroko rozumianej rehabilitacji – żywieniowej, psychoonkologicznej i ruchowej.

Pomoc udzielana przez Fundację DKMS obejmowała dotychczas współpracę z klinikami i szpitalami w zakresie infrastruktury, sprzętu i wsparcia personelu medycznego (DAR Fundacji DKMS), udzielania grantów naukowych i wspierania niekomercyjnych badań klinicznych. Dużą uwagę poświęcano również współpracy z organizacjami wspierającymi pacjentów. Dotacja Fundacji DKMS pozwala na szersze dotarcie do organizacji oraz rzetelną i obiektywną ocenę projektów z zakresu wsparcia psychologicznego, które wymagają wsparcia finansowego, złożonych przez wnioskodawców.

Jakiego rodzaju projekty można zgłaszać w ramach Dotacji Fundacji DKMS?

W ramach pilotażowej edycji Dotacji Fundacji DKMS można zgłaszać projekty, których celem będzie wsparcie psychologiczne małych i młodych (do 18 r.ż.) oraz dorosłych Pacjentów, zmagających się z nowotworem krwi. Inicjatywy i projekty ubiegające się o dofinansowanie mogą mieścić się w następujących obszarach: rehabilitacja psychologiczna, finansowanie specjalistów-psychologów i poradni psychologicznych dla Pacjentów, organizacja warsztatów, zajęć, przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz inne działania służące wsparciu psychologicznemu Pacjentom i ich Bliskim.

Kto będzie decydował o przyznaniu Dotacji?

Wszystkie projekty będą oceniane przez Jury Dotacji Fundacji DKMS, w skład której wejdą przedstawiciele Fundacji DKMS, eksperci zajmujący się tematem psychoonkologii oraz pacjent. Szczegółowy skład jury został przedstawiony w Regulaminie Dotacji DKMS.

Pytania dotyczące wnioskodawców

Kto może wziąć udział w inicjatywie Dotacja?

W inicjatywie Dotacja Fundacji DKMS mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w formie fundacji, stowarzyszeń lub instytucji pożytku publicznego, które funkcjonują nie krócej niż rok (12 miesięcy – decyduje data wpisu do rejestru) i działają na rzecz Pacjentów walczących z nowotworem krwi.

Czy osoba prywatna może ubiegać się o Dotację?

Dotacja Fundacji DKMS skierowana jest wyłącznie do organizacji pozarządowych. Osoby prywatne nie mogą zgłaszać swoich inicjatyw i wnioskować o Dotację, ale mogą włączyć się w ich realizację na zasadzie wolontariatu, w porozumieniu z Beneficjentem, który otrzymał Dotację.

Pytania dotyczące wsparcia finansowego

Jakie środki przeznaczone są na pilotaż inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS

Całkowita kwota dotacji w ramach pilotażowej edycji Dotacji Fundacji DKMS w 2022 roku to 350 000 zł, przy czym wartość jednej dotacji wynosić będzie maks. 80 000 zł.

O jaką kwotę można wnioskować w ramach Dotacji?

Kwota dotacji będzie zależała od zgłoszonego projektu/inicjatywy, nie może być ona jednak wyższa niż 80.000 zł – to maksymalna kwota, jaką można otrzymać na realizację projektu na rzecz Pacjentów hematoonkologicznych.

Jak należy rozliczyć Dotację?

Projekt, który otrzymał Dotację, należy podsumować i rozliczyć, wykorzystując formularz sprawozdania (Załącznik nr 3 Regulaminu). Formularz powinien być wypełniony, podpisany i w formie skanu przesłany na adres dotacja@dkms.pl najpóźniej do 31 grudnia 2022 r. Oprócz wypełnionego formularza zawierającego opis zrealizowanych działań oraz rozliczenie poniesionych kosztów, do sprawozdania powinna być dołączona dokumentacja zdjęciowa z realizacji projektu i jego efektów (zdjęcia w formacie jpg lub png w rozdzielczości 300 dpi, nadające się do druku). Inne materiały np. w postaci krótkich filmików będą dodatkową wartością dla projektu.

Czy ubiegając się o Dotację konieczny jest wkład własny na realizacje zgłaszanego projektu?

Nie, zgłaszając projekt w ramach inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS nie jest wymagany wkład własny. Projekt może być w 100% zrealizowany w ramach środków pozyskanych od Fundacji lub też tylko w części finansowany z Dotacji, a w pozostałych częściach z innych źródeł. W przypadku ubiegania się tylko o częściowe sfinansowanie projektu należy taką informację zawrzeć we wniosku o Dotację w części budżetowej.

Pytania dotyczące projektów, które otrzymają Dotację.

Czy zgłaszane do sfinansowania projekty muszą być zrealizowane przed końcem 2022 roku?

Co do zasady tak. Termin złożenia sprawozdań ze zrealizowanych projektów upływa 31.12.2022 r. Jednakże, jeśli organizacja złoży wniosek na projekt np. 6-miesięczny albo roczny i otrzyma Dotację, to będzie mogła go zrealizować we wskazanym terminie i wtedy składać sprawozdania cząstkowe (co trzy miesiące) z postępów realizowanego projektu.

Jak będzie wykorzystana dokumentacja zdjęciowa projektu, który otrzymał Dotację?

Zdjęcia przesłane wraz ze sprawozdaniem z realizacji projektu będę wykorzystywane w wewnętrznych i zewnętrznych działaniach komunikacyjnych prowadzonych przez Fundację DKMS. Dlatego Beneficjenci muszą posiadać zgody na wykorzystanie wizerunku osób, znajdujących się na zdjęciach. Wzór oświadczenia dot. zgody na wykorzystanie wizerunku będzie dołączony do umowy z Beneficjentem. Dokumenty te mogą być weryfikowane przez Organizatora projektu – Fundację DKMS.

Jakie kryteria musi spełnić zgłoszony projekt, aby otrzymać Dotację?

Najważniejszym warunkiem otrzymania Dotacji jest zgodność zgłoszonego projektu z celem Dotacji Fundacji DKMS, a więc projekt musi dotyczyć zapewnienia wsparcia psychologicznego Pacjentom i/lub ich Bliskim w trakcie całego procesu leczenia i zdrowienia, zarówno tych przebywających w klinikach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych oraz onkologicznych, jak i w domach w trakcie i po zakończeniu leczenia. Dodatkowo najwyżej oceniane będą projekty, które przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla dobrostanu Pacjentów zmagających się z nowotworem krwi, będą promować edukację i wsparcie psychologiczne oraz będą rozwiązywać realne i bieżące problemy związane z dostępem do psychologa/psychoonkologa dla Pacjentów hematologicznych i ich Bliskich.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Sekretariat inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS
Więcej możliwości pomocy
Możesz wspierać nasze działania na różne sposoby i w ten sposób dawać nadzieję na życie wielu Pacjentom chorym na nowotwory krwi.