Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Fundacji DKMS (Regulamin)

obowiązujący od dnia 16 maja 2018 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Fundacja DKMS z siedzibą w Warszawie (02-386), przy ul. Altowej 6 lok. 9, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000318602, NIP 5222908659 (Fundacja), określa w Regulaminie zasady świadczenia przez Fundację usług drogą elektroniczną na rzecz osób, które zaakceptowały Regulamin i wyraziły zgodę na świadczenie tych usług na podany przez nie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (Usługa).
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Każdy korzystający z Usługi jest jej odbiorcą i decydując się na korzystanie z Usługi potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść (Użytkownik Usługi).
 4. Niniejszy Regulamin określa: a) prawa i obowiązki Fundacji oraz Użytkownika Usługi, b) zasady wyłączania odpowiedzialności Fundacji z tytułu świadczenia Usługi.
 5. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
 6. Subskrypcja Usługi jest bezpłatna.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEZ FUNDACJĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik Usługi, są następujące: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, c) przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookies, d) poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (w przypadku świadczenia Usługi przy użyciu adresu poczty elektronicznej Użytkownika Usługi), e) poprawnie skonfigurowany telefon, w sposób umożliwiający na odbieranie wiadomości SMS (w przypadku świadczenia Usługi w formie informacji przesyłanych na podany przez Użytkownika Usługi numer telefonu w postaci wiadomości SMS).
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.

PRAWA I OBOWIĄZKI FUNDACJI ORAZ UŻYTKOWNIKA USŁUG

 1. Fundacja zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do: a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Usługi, b) wysyłania komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi, c) odmowy świadczenia Usługi, jeżeli Użytkownik Usługi narusza Regulamin, d) dowolnej modyfikacji świadczonej Usługi poprzez zmianę Regulaminu, e) zaprzestania wysyłania informacji w ramach Usługi do wszystkich lub poszczególnych Użytkowników Usługi bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu o takim fakcie Użytkowników Usługi, odpowiednio za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
 3. Użytkownik Usługi ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 4. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Usługi, uniemożliwiających z niej korzystanie, Fundacja podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 5. Użytkownik Usługi, korzystając z Usługi, jest zobowiązany do powstrzymania się od: a) podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych, b) publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, c) wykorzystywania Usługi do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym, d) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w ramach Usługi, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku, e) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usługi oraz od korzystania z Usługi w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników Usługi lub Fundacji, f) wykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Fundacji.
 6. Użytkownik Usługi jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania Fundacji o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Usługi. Fundacja po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika Usługi, który naruszył Regulamin.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia ze swojej bazy nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu Użytkownika Usługi.
 9. Użytkownik Usługi może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, na który wysyłane są informacje w ramach Usługi, poprzez aktualizację danych za pośrednictwem strony www.dkms.pl lub poprzez złożenie takiej dyspozycji pod numerem telefonu +48 22 882 94 00, lub e-mailowo na adres: aktualizacja@dkms.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika Usługi w związku z korzystaniem z Usługi jest Fundacja.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Usługi podlega ochronie i następuje zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (RODO).
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Usługi, w tym informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Fundację, określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej: www.dkms.pl/polityka-prywatnosci.
 4. Wszelkie dane osobowe Użytkownika Usługi, wykorzystywane przez Fundację w celu świadczenia Usługi, nie będą przetwarzane w celach sprzecznych z prawem, w szczególności z RODO, ani sprzedawane.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Fundacja oraz Użytkownik Usługi są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Fundacja nie ponosi wobec Użytkownika Usługi naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usługi, w tym na skutek zablokowania lub usunięcia dostępu Użytkownika Usługi do Usługi.
 3. Fundacja nie ponosi ponadto odpowiedzialności za: a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika Usługi z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, b) treści udostępniane przez Użytkownika Usługi w wyniku korzystania z Usługi, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich, c) utratę przez Użytkownika Usługi danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od Fundacji (np. awaria sieci, działanie osób trzecich), d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Fundacja nie ponosi odpowiedzialności (w tym siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich), e) podania przez Użytkownika Usługi nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji, f) nieprzestrzeganie przez Użytkownika Usługi postanowień Regulaminu.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik Usługi ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi przez Fundację.
 2. Reklamacje dotyczące Usługi rozpatruje Fundacja.
 3. Wszelkie zapytania oraz reklamacje dotyczące Usługi należy kierować: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dkms.pl, b) telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 22 882 94 00, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
 4. Fundacja dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 5. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Fundacja zawiadamia Użytkownika Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na adres podany w reklamacji.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik Usługi ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, informując o tym Fundację.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem Usługi w celu potwierdzenia rozwiązania umowy.
 4. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika Usługi, jeżeli zostało ono założone ponownie po usunięciu Użytkownika Usługi z listy prowadzonej przez Fundację, wynikającym z naruszenia przez Użytkownika Usługi Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zaktualizowane brzmienie Regulaminu będzie dostępne na stronie internetowej Fundacji www.dkms.pl/regulamin. O aktualnej treści Regulaminu Użytkownicy Usługi mogą również zostać poinformowani za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej, bądź odpowiednio za pomocą wiadomości SMS.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO.

USŁUGI DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKA USŁUGI

ZAPYTANIE PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE WWW.DKMS.PL

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego nie wymaga dokonania rejestracji lub logowania.
 2. Dostęp do formularza kontaktowego jest nieograniczony w czasie.
 3. W celu skontaktowania się z Fundacją za pośrednictwem formularza kontaktowego należy: a) podać wymagane dane osobowe, b) wybrać temat, którego dotyczy kontakt w polu „Jak możemy Ci pomóc?”, c) wpisać treść wiadomości, d) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego treść zaznaczając checkbox, e) kliknąć w pole „Wyślij wiadomość”.
 4. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do uzyskiwania informacji związanych z działalnością Fundacji lub innych wskazanych w polu formularza kontaktowego „Jak możemy Ci pomóc?”.
 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub odniesienia się do przedstawionej w formularzu kontaktowym kwestii w najbliższym możliwym czasie, nie dłuższym niż 2 dni robocze.

ZGŁOSZENIE JAKO POTENCJALNY DAWCA SZPIKU PRZEZ STRONĘ WWW.DKMS.PL

 1. Skorzystać z Usługi może wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. W celu zgłoszenia swojej chęci zostania dawcą szpiku lub komórek macierzystych, Użytkownik Usługi jest zobowiązany do skorzystania z formularza dostępnego na stronie: www.dkms.pl/zostan-dawca.
 3. Skorzystanie z formularza nie wymaga dokonania rejestracji lub logowania.
 4. Aby skorzystać z Usługi, Użytkownik Usługi jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym i podania wskazanych w nim danych osobowych dotyczących Użytkownika Usługi.
 5. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania oraz podaniu danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej, Użytkownik Usługi zostanie przeniesiony do drugiej części formularza, którą należy wypełnić o wskazane w niej dane osobowe dotyczące Użytkownika Usługi.
 6. Pola oznaczone * są obligatoryjne i ich wypełnienie jest niezbędne w celu otrzymania pakietu rejestracyjnego dla dawcy.
 7. Dostęp do formularza rejestracyjnego jest nieograniczony w czasie.
 8. Formularz rejestracyjny służy wyłącznie do zgłoszenia przez Użytkownika Usługi chęci zarejestrowania się w bazie Fundacji jako potencjalny dawca.
 9. Skorzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie po: a) uzupełnieniu przez Użytkownika Usługi danych osobowych wskazanych na formularzu rejestracyjnym; b) potwierdzeniu przez Użytkownika Usługi zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień; c) potwierdzeniu przez Użytkownika Usługi, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe, aktualne i należą do Użytkownika Usługi oraz że celem Użytkownika Usługi nie jest wprowadzenie Fundacji w błąd co do tożsamości Użytkownika Usługi oraz zapoznania się z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych osobowych; d) potwierdzeniu chęci zostania dawcą szpiku zarejestrowanym w bazie Fundacji poprzez naciśnięcie na link zawarty w formularzu „Zarejestruj się”.
 10. Fundacja zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem Usługi, który przesłał swoje zgłoszenie, w najbliższym możliwym czasie, nie dłuższym niż 30 dni, w tym przesłania mu pakietu rejestracyjnego dla dawcy na wskazany przez niego adres korespondencyjny.

ZGŁOSZENIE JAKO WOLONTARIUSZ PRZEZ STRONĘ WWW.DKMS.PL

 1. W celu zgłoszenia swojej chęci zostania wolontariuszem Fundacji, Użytkownik Usługi jest zobowiązany do skorzystania z pola „Wyślij zgłoszenie” dostępnego na stronie: www.dkms.pl/wolontariat
 2. Skorzystanie z pola „Wyślij zgłoszenie” nie jest uzależnione od spełnienia przez Użytkownika Usługi jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania rejestracji lub logowania.
 3. Dostęp do pola „Wyślij zgłoszenie” jest nieograniczony w czasie.
 4. Pole „Wyślij zgłoszenie” służy wyłącznie do zgłoszenia przez Użytkownika Usługi chęci przyjęcia w poczet wolontariuszy Fundacji.
 5. Skorzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie po: a) uzupełnieniu przez Użytkownika Usługi danych osobowych wskazanych po kliknięciu w pole „Wyślij zgłoszenie”. Wskazane w nim pola mają charakter obligatoryjny. Ich wypełnienie jest niezbędne w celu udzielenia przez Fundację odpowiedzi odnośnie przyjęcia zgłoszenia; b) potwierdzeniu przez Użytkownika Usługi zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień; c) potwierdzeniu chęci zostania wolontariuszem Fundacji poprzez naciśnięcie naciśniecię przycisku „Wyślij”.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem Usługi, który przesłał swoje zgłoszenie, w najbliższym możliwym czasie, nie dłuższym niż 30 dni.

UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO PRZEZ STRONĘ WWW.DKMS.PL

 1. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Dokonanie darowizny jest możliwe przy użyciu formularza dostępnego na stronie: www.dkms.pl/przekaz-darowizne.
 3. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do wybranego przez Użytkownika Usługi serwisu płatności.
 5. Dokonana przez Użytkownika Usługi darowizna jest wydatkowana przez Fundację wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 6. Dokonanie darowizny nie wymaga rejestracji lub logowania.
 7. Wpłata darowizny na rzecz Fundacji może zostać dokonana, wedle dobrowolnego wyboru Użytkownika Usługi, z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności: a) operatora płatności transferuj.pl, b) przy użyciu karty kredytowej, c) za pośrednictwem konta PayPal, d) przelewem tradycyjnym na wskazany na stronie Fundacji numer rachunku bankowego, e) poprzez użycie programu PITax.pl dostępnego na stronie Fundacji (dotyczy 1% podatku).
 8. Operatorem płatności, o którym mowa w pkt 7 lit. a) powyżej jest Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.
 9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online wskazanej w pkt 7 lit. a) określa regulamin operatora płatności transferuj.pl dostępny na stronie: www.tpay.com/regulaminy-i-umowy.
 10. Wpłata darowizny przy użyciu operatora płatności transferuj.pl wymaga wypełnienia formularza darowizny o kwotę darowizny oraz wskazane dane osobowe. Pola oznaczone * są obowiązkowe. Warunkiem wpłaty darowizny jest dodatkowo konieczność zaakceptowania Regulaminu.

PRZESYŁANIE INFORMACJI O INICJATYWACH I AKTYWNOŚCIACH FUNDACJI

 1. Warunkiem korzystania z Usługi, poza akceptacją Regulaminu zgodnie z pkt I.3 Regulaminu, jest wyrażenie przez Użytkownika Usługi dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji o nowych inicjatywach i aktywnościach Fundacji, życzeń urodzinowych oraz propozycji wsparcia jej statutowej działalności, na podany przez Użytkownika Usługi adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, w celu otrzymywania od Fundacji wiadomości SMS.
 2. Informacje przesyłane w ramach Usługi są wysyłane Użytkownikowi Usługi cyklicznie, nie więcej niż 5 razy w miesiącu i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Użytkownika Usługi lub na numer telefonu wskazany przez Użytkownika Usługi w postaci wiadomości SMS (w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika Usługi).
 3. Informacje przesyłane w ramach Usługi zawierają: a) aktualne informacje na temat działalności statutowej Fundacji, b) materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją w zakresie wspierania jej działalności statutowej, c) aktualne informacje o wydarzeniach organizowanych przez Fundację w miejscu zamieszkania i okolicach Użytkownika Usługi, d) apele fundraisingowe w zakresie wsparcia działalności statutowej Fundacji, e) życzenia urodzinowe kierowane do Użytkownika Usługi, oraz f) aktualne informacje o podejmowanych przez Fundację nowych inicjatywach i aktywnościach w celu wspierania idei dawstwa oraz udzielania pomocy osobom chorym na nowotwory krwi.
 4. Podany przez Użytkownika Usługi adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu może być zarejestrowany w liście mailingowej Fundacji tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji Użytkownika Usługi z Usługi.
 5. Rezygnacja z Usługi w postaci otrzymywania informacji na adres poczty elektronicznej następuje poprzez kliknięcie w link umieszczany pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Usługi, następnie wybierając przycisk „Wypisz się”. Cofnięcie zgody w powyższy sposób spowoduje usunięcie adresu poczty elektronicznej Użytkownika Usługi z bazy mailingowej Fundacji lub poprzez złożenie takiej dyspozycji pod numerem telefonu +48 22 882 94 00, lub e-mailowo na adres: aktualizacja@dkms.pl.
 6. Usunięcie z listy mailingowej w związku z rezygnacją złożoną przez Użytkownika Usługi następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym tę operację.
 7. Rezygnacja z Usługi w postaci otrzymywania informacji w formie wiadomości SMS na numer telefonu Użytkownika Usługi następuje poprzez cofnięcie zgody na otrzymywanie takich wiadomości złożone Fundacji telefonicznie pod numerem +48 22 882 94 00, pisemnie lub e-mailowo na adres aktualizacja@dkms.pl.

ZGŁOSZENIE JAKO UCZESTNIK WARSZTATÓW, KONFERENCJI LUB INNYCH EVENTÓW

 1. Skorzystać z Usługi może wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. W celu zgłoszenia chęci wzięcia udziału w warsztatach, konferencjach oraz innych eventach organizowanych przez Fundację, Użytkownik Usługi jest zobowiązany do skorzystania z formularza udostępnionego mu przez Fundację.
 3. Skorzystanie z formularza nie wymaga dokonania rejestracji lub logowania.
 4. Aby skorzystać z Usługi, Użytkownik Usługi jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych wskazanych w formularzu. W przypadku chęci dzielenia pokoju hotelowego ze wskazaną osobą, Użytkownik Usługi jest uprawniony do wskazania imienia i nazwiska tej osoby, zgodnie ze swoimi preferencjami.
 5. Pola oznaczone * są obligatoryjne i ich wypełnienie jest niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach, konferencjach lub innych eventach.
 6. Dostęp do formularza rejestracyjnego jest ograniczony w czasie, zgodnie z informacją przekazaną przez Fundację.
 7. Formularz rejestracyjny służy wyłącznie do zgłoszenia przez Użytkownika Usługi chęci wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Fundację.
 8. Skorzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie po: a) uzupełnieniu przez Użytkownika Usługi danych osobowych wskazanych na formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Fundację; b) potwierdzeniu przez Użytkownika Usługi zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień; c) potwierdzeniu chęci wzięcia udziału w wydarzeniu poprzez naciśnięcie na link zawarty w formularzu „Wyślij”.
 9. Fundacja zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem Usługi, który przesłał swoje zgłoszenie, w najbliższym możliwym czasie, w celu potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu.

UDZIAŁ W WEBINARACH

 1. Fundacja w ramach oferowanych Usług organizuje bezpłatne webinaria, których tematyka odnosi się do działalności statutowej Fundacji.
 2. Udział w Webinarium mogą wziąć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 3. Fundacja organizuje i prowadzi Webinarium przy wykorzystaniu serwisu udostępnionego przez ClickMeeting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (ClickMeeting).
 4. Warunkiem uczestnictwa w Webinarium jest rejestracja, której należy dokonać za pomocą platformy udostępnianej w tym celu przez ClickMeeting. Fundacja na swoich mediach społecznościowych i/lub stronie internetowej www.dkms.pl nieodpłatnie udostępnia link do strony internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik Usługi może zarejestrować swój udział w Webinarium.
 5. Funkcjonalności dostępne za pośrednictwem ClickMeeting stanowią usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczone na rzecz Fundacji przez ClickMeeting zgodnie z regulaminem świadczenia tych usług oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronie internetowej ClickMeeting: https://clickmeeting.com/pl/legal.
 6. W celu rejestracji na wybrane Webinarium wymagane jest: a) kliknięcie w link przenoszący Użytkownika Usługi za pośrednictwem ClickMeeting do panelu umożliwiającego rejestrację na Webinarium, b) podanie następujących danych osobowych Użytkownika Usługi: ‒ imię, ‒ adres e-mail, c) zaznaczenie pola dotyczącego zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartych w Polityce Prywatności, d) zaznaczenie pola dotyczącego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją jego treści, e) naciśnięcie przycisku „Rejestruj” potwierdzającego chęć udziału w Webinarium.
 7. Po dokonaniu rejestracji na Webinarium, Użytkownik Usługi otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany przez siebie adres e-mail. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane Użytkownikowi Usługi za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej przez ClickMeeting. W przesłanym potwierdzeniu rejestracji na Webinarium, Użytkownik Usługi otrzyma informację o dacie i godzinie Webinarium, ID pokoju oraz będzie miał możliwość dodania informacji o Webinarium do swojego kalendarza.
 8. Dodatkowo, przed rozpoczęciem Webinarium, za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej przez ClickMeeting, Uczestnik Usługi może otrzymać wiadomość e-mail przypominającą o Webinarium.
 9. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Webinarium lub jego odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, o czym poinformuje Użytkowników Usługi za pośrednictwem adresu e-mail.
 10. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany programu Webinarium, o czym poinformuje Użytkowników Usługi za pośrednictwem adresu e-mail.
 11. Fundacja posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie Webinarium. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie i udostępnianie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody Fundacji.
 12. Fundacja może przekazywać ClickMeeting dane osobowe Użytkowników Usługi, o których mowa w ust. 6 powyżej, które to przekazanie jest niezbędne w celu zapewnienia Użytkownikowi Usługi udziału w Webinarium i odbywa się zgodnie z RODO. Więcej informacji na ten temat zwiera Polityka Prywatności.

DOSTĘP DO TRANSMISJI ONLINE WYDARZEŃ I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ

 1. Fundacja w ramach oferowanych usług umożliwia bezpłatny dostęp, za pośrednictwem swojego konta na platformach oraz serwisach internetowych służących do transmisji organizowanych wydarzeń oraz konferencji online (Wydarzenie).
 2. Dostęp do Wydarzenia jest możliwy wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do Wydarzenia jest rejestracja, której należy dokonać za pośrednictwem prostej strony docelowej, do której dostęp będzie możliwy po kliknięciu w link otrzymany za pośrednictwem e-maila (Landing Page).
 4. W celu rejestracji wymagane jest: a) kliknięcie w link z zaproszenia przenoszący Użytkownika Usługi do Landing Page oraz panelu umożliwiającego rejestrację, b) podanie danych osobowych Użytkownika Usługi wskazanych w formularzu rejestracyjnym, c) zaznaczenie pola dotyczącego zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartych w Polityce Prywatności, d) zaznaczenie pola dotyczącego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją jego treści, e) naciśnięcie przycisku „Zapisz się” potwierdzającego chęć uzyskania dostępu do Wydarzenia.
 5. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik Usługi otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany przez siebie adres e-mail.
 6. Na 2 dni przed Wydarzeniem, Użytkownik Usługi otrzyma na wskazany podczas rejestracji adres e-mail przypomnienie o Wydarzeniu wraz z linkiem do jej transmisji.
 7. W okresie do 5 dni po Wydarzeniu, Użytkownik Usługi otrzyma na wskazany podczas rejestracji adres e-mail podziękowanie za udział w Wydarzeniu.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, o czym poinformuje Użytkowników Usługi za pośrednictwem adresu e-mail.
 9. Fundacja w ramach organizowanych Wydarzeń umożliwia połączenie się Użytkowników Usługi za pośrednictwem platform służących do prowadzenia wideokonferencji i spotkań online, na zasadach określonych we właściwych regulaminach dostawców tych platform.

UDZIAŁ W QUIZIE DOTYCZĄCYM DAWSTWA SZPIKU I NOWOTWORÓW KRWI

 1. Quiz składa się z piętnastu pytań, z możliwością zaznaczenia jednej, prawidłowej odpowiedzi oraz pytania dodatkowego, z zakresu informacji dotyczących dawstwa szpiku i nowotworów krwi (Quiz).
 2. Celem przeprowadzenia Quizu jest edukacja społeczna w zakresie dobrowolnego dawstwa komórek macierzystych.
 3. W Quizie może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.
 4. Aby wziąć udział w Quizie należy w pustych polach odpowiednio podać swoje imię, płeć, wiek oraz w zależności od wyrażonej zgody dotyczącej marketingu bezpośredniego – również adres e-mail. Wzięcie udziału w Quizie nie wymaga dokonania rejestracji lub logowania.
 5. Po wypełnieniu pól: imię, płeć, wiek oraz w zależności od wyrażenia zgody dotyczącej marketingu bezpośredniego – również adresu e-mail, należy zaznaczyć wskazane poniżej pola dotyczące zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartych w Polityce Prywatności oraz z treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, a następnie nacisnąć przycisk „Biorę udział”.
 6. Następnie Użytkownik Usługi będzie proszony o zaznaczenie jednej z dostępnych propozycji odpowiedzi na poszczególne pytania Quizu. Prawidłowa odpowiedź zostanie oznaczona kolorem zielonym, nieprawidłowa – czerwonym.
 7. Po udzieleniu odpowiedzi na poszczególne pytania Użytkownikowi Usługi zostanie wskazany jego wynik oraz możliwość odpowiedzi na dodatkowe pytanie.
 8. Fundacja oświadcza, że Quiz nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).

ZGŁOSZENIE DO KLUBU DAWCY FUNDACJI DKMS

 1. Skorzystać z Usługi może wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. Skorzystać z Usługi może wyłącznie osoba zarejestrowana w bazie dawców Fundacji, od której pobrane zostały komórki macierzyste krwi obwodowej w celu wykonania zabiegu przeszczepienia szpiku, która chce szerzyć ideę dawstwa szpiku i komórek macierzystych zgodnie z regulaminem Klubu Dawcy Fundacji DKMS (Klub Dawcy).
 3. W celu zgłoszenia chęci przystąpienia do Klubu Dawcy, Użytkownik Usługi jest zobowiązany do skorzystania z formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.dkms.pl/dolacz-do-klubu-dawcy (Formularz).
 4. Skorzystanie z Formularza nie wymaga dokonania rejestracji lub logowania.
 5. Dostęp do Formularza jest nieodpłatny i nieograniczony w czasie.
 6. Skorzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie po łącznym:
 • uzupełnieniu przez Użytkownika Usługi wszystkich danych osobowych wskazanych w Formularzu;
 • wskazaniu przez Użytkownika Usługi co najmniej jednej formy uczestnictwa w Klubie Dawcy spośród pięciu form wskazanych w części 2 Formularza. W przypadku wyboru formy uczestnictwa w Klubie Dawcy z pkt 1-4 niezbędne jest, aby Użytkownik Usługi wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazaną w części 3 Formularza dotyczącą głosu i wizerunku oraz danych związanych z wykorzystywaniem przez Fundację przekazanego przez Użytkownika Usługi tekstu zawierającego jego historię dawcy (drugi checkbox w części 3 Formularza);
 • potwierdzeniu przez Użytkownika Usługi w części 3 Formularza zapoznania się przez niego z regulaminem Klubu Dawcy i Regulaminem oraz zaakceptowania treści ww. regulaminów (pierwszy checkbox w części 3 Formularza);
 • potwierdzeniu chęci zarejestrowania się w Klubie Dawcy poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
 1. Użytkownik Usługi może wyrazić dodatkową, dobrowolną zgodę w części 3 Formularza w celu przesyłania mu przez Fundację informacji dotyczących jej działalności i nowych inicjatyw oraz propozycji wsparcia jej działalności za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:
 • poczty elektronicznej na podany w Formularzu adres e-mail (trzeci checkbox w części 3 Formularza),
 • wiadomości SMS na podany w Formularzu numer telefonu (czwarty checkbox w części 3 Formularza),
 • połączeń inicjowanych na podany w Formularzu numer telefonu (piąty checkbox w części 3 Formularza).
 1. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 7 powyżej, nie powoduje braku możliwości zarejestrowania się przez Użytkownika Usługi w Klubie Dawcy.

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG

Zgodnie z najlepszą wiedzą Fundacji na dzień przyjęcia Regulaminu, zagrożenia związane z korzystaniem z Usług są następujące:
1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika;
3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;
4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
5. możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing - technikę łamania zabezpieczeń, używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;
6. piractwo - oprogramowanie, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane;
7. sniffing - polegający na wykorzystaniu sniffera - programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
8. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 1998 r. w sprawie ochrony usług opartych na lub polegających na warunkowym dostępie;
9. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;
10. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujące pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.