Ogólne Warunki Zamówienia

25.09.2022

§1 Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Zamówienia („OWZ”) mają zastosowanie do zamówień, w których kupującym jest Fundacja DKMS z siedzibą w Warszawie, 02-386, przy ul. Altowej 6 lok. 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000318602, NIP: 5222908659, REGON: 141667781, zwana dalej „Zamawiającym”.

2. OWZ dotyczą zakupu towarów bądź towarów i usług, do których realizacji zobowiązany jest podmiot zwany w dalszej części OWZ „Dostawcą”.

3. OWZ obowiązują wszystkich Dostawców. Wszelkie odmienne niż zawarte w OWZ ustalenia i zobowiązania pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym uzgodnione przed dniem wystawienia zamówienia, a nie potwierdzone w jego treści uznaje się za nieważne.

§2 Zamówienie

1. Warunkiem zawarcia umowy z Dostawcą jest złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu mailowego: zakupy@dkms.pl na towary bądź towary i usługi. Zamówienie może pozostać złożone także poprzez portal zakupowy Dostawcy.

2. Zamówienie uważa się za przyjęte, jeśli:

a) Dostawca prześle mailowe potwierdzenie;

b) Dostawca w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania nie poinformuje Zamawiającego o jego odrzuceniu (milczący akcept);

c) Zostanie potwierdzone na portalu zakupowym Dostawcy.

3. Jakiekolwiek zastrzeżenia, dodatkowe warunki bądź zmiany w przyjęciu zamówienia uważa się za nieskuteczne, chyba że zostały potwierdzone przez Zamawiającego.

§3 Podwykonawstwo

1. W przypadku, gdy Dostawca zamierza zlecić realizację całości lub części zamówienia Podwykonawcom, Dostawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego – wymaga się mailowego potwierdzenia.

2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców lub ich zaniechanie.

§4 Realizacja dostawy

1. Po złożeniu zamówienia Dostawca zobowiązany jest do potwierdzenia planowanej daty dostawy. Informacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu na adres mailowy: zakupy@dkms.pl, bądź znajdować się na platformie zakupowej Dostawcy.

2. Dostawca jest zobowiązany do zapakowania towaru w sposób zapewniający jego bezpieczny transport, załadunek i rozładunek oraz przechowywanie w okresie przydatności do użycia.

3. Na opakowaniu należy umieścić w sposób czytelny symbole określające sposób obchodzenia się z przesyłką wg standardów spedycyjno-transportowych oraz obowiązujących przepisów prawa. Każdy element wewnątrz opakowania powinien być oznakowany w sposób zapewniający jego pełną identyfikowalność.

4. Dostawca zobowiązany jest do dostawy zamówienia bądź zlecenia przewoźnikowi dostarczenia go do wskazanego przez Zamawiającego adresu dostawy.

5. Dostawę uważa się za zrealizowaną w momencie przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Jakiekolwiek odstępstwa od ustalonych w zamówieniu warunków, w szczególności adresu dostawy, mogą stanowić podstawę do odmowy przyjęcia dostawy bądź stanowić podstawę do zwrotu przesyłki na koszt Dostawcy.

6. Dostawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki realizowanej za pośrednictwem przewoźnika zewnętrznego.

7. Dostawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z ewentualnych roszczeń powstałych na skutek zagubienia bądź zniszczenia przesyłki podczas jej transportu i zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione koszty powstałe na skutek zawarcia umowy zakupu lub dostarczy zamówienie ponownie.

§5 Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia Dostawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu na adres mailowy: zakupy@dkms.pl podczas ustalania szczegółów zamówienia bądź po złożeniu zamówienia.

2. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karami umownymi wynikającymi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, w szczególności:

a) za opóźnienie dostawy zamówienia, w wysokości 0,25% wartości zamówienia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 7 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy i żądać wypłaty 25% wartości przedmiotu zamówienia brutto;

b) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyny zależnej od Dostawcy, w wysokości 25% wartości przedmiot zamówienia brutto.

3. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy.

§6 Ceny i płatności

1. Ceny zawarte w zamówieniu są cenami netto, chyba że zamówienie stanowi inaczej i Zamawiający został o tym poinformowany.

2. Dostawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na adres mailowy: zakupy@dkms.pl prawidłowych i rzetelnie wystawionych faktur VAT.

3. Fakturę za zrealizowane zamówienie Dostawca przekaże w dniu lub do 5 dni od dostawy zamówienia, ostatniego dnia miesiąca, w którym miała miejsce realizacja zamówienia bądź w terminie uzgodnionym pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym.

4. Jeśli ww. nie zostanie zrealizowane Dostawca poniesie wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w szczególności wynikające z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT.

5. Należności płatne będą przelewem na konto Dostawcy podane na fakturze.

6. O ile w zamówieniu nie został określony inny termin płatności przez Dostawcę, Zamawiający akceptuje termin płatności wynoszący 21 dni od daty dostarczenia faktury.

§7 Reklamacja

1. Zamawiający jest zobowiązany do kontroli dostaw jedynie w minimalnym zakresie na podstawie listu przewozowego i pod kątem asortymentowym. W przypadku wykrycia braków ilościowych i szkód transportowych, jest on zobowiązany do powiadomienia Dostawcy w ciągu 7 dni.

2. Złożenie reklamacji uprawnia Zamawianego do wstrzymania zapłaty za towar. Do czasu wyjaśnienia reklamacji nie biegnie termin płatności wskazany na fakturze.

§8 Gwarancja

1. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów nowych, wolnych od wad fizycznych, jakościowych i prawnych oraz zgodnych z wymogami określonymi w zamówieniu.

2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający jest uprawniony do wyboru według swojego żądania:

a) niezwłocznego usunięcia ujawnionych wad;

b) dostarczenia towaru wolnego od wad;

c) obniżenia ceny towaru;

d) odstąpienia od zawartej pomiędzy stronami umowy.

3. O ile strony nie uzgodnią inaczej w zamówieniu bądź podczas trwania procesu reklamacyjnego, Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Po upływie terminu uzgodnionego przez strony Zamawiający ma prawo do usunięcia usterek na koszt Dostawcy.

§9 Odstąpienie od zawartej umowy

1. Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia w trybie natychmiastowym, z winy Dostawcy, w przypadku:

a) opóźnienia w terminie dostawy dłuższym niż 7 dni;

b) dostawca zagrożony jest niewypłacalnością, gdy zostanie złożony wobec niego wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego bądź zostanie postawiony w stan likwidacji.

2. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia z winy Dostawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 25% wartości zamówienia brutto, ponadto ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§10 Przepisy bezpieczeństwa

1. Dostawca, przy realizacji zamówienia, poza ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ma bezwzględny obowiązek zastosować się do zasad i przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Zamawiającego.

2. Za niezastosowanie się do ww. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.

§11 Poufność

1. Strony zobowiązują się traktować jako ściśle poufne wszystkie warunki zamówienia, a także informacje wzajemnie uzyskane od siebie na potrzeby zawiązania współpracy, w szczególności informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego.

§12 Postanowienia końcowe

1. W przypadku wyżej niewymienionych zasad strony obowiązuje prawo polskie. Wszelkie spory związane z zamówieniem rozstrzygane będą według zasad niniejszej OWZ bądź przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Niniejszy dokument stanowić będzie załącznik do każdego zamówienia i jest jego integralną częścią. W przypadku rozbieżności bądź sprzeczności OWZ Zamawiającego z Dostawcą, decydujące znaczenie mają ustalenia pomiędzy stronami w treści zamówienia.

3. Za skuteczne uznaje się dokumenty dostarczone w formie pisemnej na oficjalne dane siedziby Zamawiającego bądź w formie elektronicznej na ww. adresy mailowe. Nie przewiduje się od ww. żadnego odstępstwa.