Regulamin Programu "Zostań Liderem Wolontariatu"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Programu Wolontariackiego (zwanego dalej "Programem”) jest: Fundacja DKMS z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 6 lok. 9, 02-386 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000318602, NIP 5222908659, (zwana dalej "Organizatorem").

 1. W celu realizacji Programu, Organizator wyznacza Koordynatora Programu p. Dagmarę Tomeczek dagmara.tomeczek@dkms.pl +48 882 351 952 (zwanego dalej „Koordynatorem Programu”).
 2. Pełniącym Obowiązki Team Leadera Działu Rekrutacji Dawców z ramienia Organizatora jest p. Artur Koszla.
 3. W Programie mogą wziąć udział osoby, które łącznie:
 • zostały wytypowane przez Organizatora spośród inicjatorów, którzy we współpracy z Organizatorem przeprowadzili jedną lub więcej akcji rejestracji dawców szpiku, z zastrzeżeniem § III ust. 3 Regulaminu oraz
 • zgłosiły chęć zostania liderem wolontariackim Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Programu Wolontariackiego (zwanego dalej „Regulaminem”), oraz
 • zostały pozytywnie ocenione przez Organizatora, oraz
 • otrzymały od Organizatora potwierdzenie zarejestrowania w Programie,

(zwane dalej „Liderami”).

II. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU

 1. Program trwa do dnia 31 grudnia 2022 r.
 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/zostan-liderem-wolontariatu (zwanej dalej „Stroną”).
 3. Program składa się z następujących etapów:
 • rekrutacja Liderów ze zgłoszeń nadesłanych poprzez prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny dostępny na Stronie (zwany dalej „Formularzem”),
 • cykl szkoleń – daty do potwierdzenia przez Organizatora po uformowaniu grupy Liderów,
 • organizacja dni dawcy szpiku – przeprowadzenie rejestracji dawców szpiku i komórek macierzystych, m.in. podczas dwóch wydarzeń: Światowego Dnia Walki z Nowotworami krwi (WBCD 28 maja 2022 r.) i Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku (13 października 2022 r.).
 1. W ramach Programu, Organizator zapewnia usługę umożliwiającą dokonanie zgłoszenia i przyjęcia do Programu za pomocą Formularza, stanowiącą usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwaną dalej „Usługą”).
 2. Dostęp do Formularza nie jest uzależniony od dokonania rejestracji czy zalogowania się, jest dobrowolny i nieograniczony w czasie trwania Programu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania Usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 4. Udział w Programie, w tym korzystanie z Usługi, jest nieodpłatny.
 5. Osoba, która odwiedza Stronę, może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi poprzez opuszczenie Strony.
 6. Wymagania niezbędne do skorzystania z Usługi są następujące: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Microsoft Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.5, Google Chrome 3.0, Apple Safari 4.0, Opera 9.5, c) przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookies, d) poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. W przypadku chęci skorzystania z Usługi z urządzeń mobilnych, warunkiem jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
 7. Organizator świadczy Usługę nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych Strony.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez osobę korzystają z Usługi (odpowiednio osoby korzystającej z Formularza lub Lidera, zwanych dalej „Użytkownikiem”) treści niezgodnych z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z ww. zasadami.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Formularza wynikający z przyczyn niezależnych od Organizatora lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych innej osoby, których nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z podaniem tych danych.
 11. Aktualne informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usługi:
 • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika, takie jak wirusy, robaki, trojany,
 • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkowniku i wysyłają je autorowi programu,
 • spam,
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing),
 • włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich.
 1. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Usługi zapewniają:
 • korzystanie z legalnego oprogramowania, które jest na bieżąco aktualizowane,
 • korzystanie z oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem,
 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 • unikanie korzystania z Usługi w miejscu publicznie dostępnym, jak kawiarenki internetowe, publiczne hot-spoty,
 • nieinstalowanie oprogramowania nieznanego pochodzenia,
 • sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej.

III. ETAP PIERWSZY PROGRAMU – REKRUTACJA LIDERÓW

 1. Organizator samodzielnie typuje Liderów, spośród tych z którymi utrzymuje bieżące relacje, którzy mogliby wziąć udziału w Programie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Głównym kryterium jest ilość aktywności Lidera – przeprowadzonych akcji i ilość zarejestrowanych dawców w bazie Organizatora.
 2. Po rozmowie telefonicznej z Liderem, Organizator prześle do niego link do Strony, gdzie będzie mógł zgłosić swój udział w Programie poprzez Formularz.
 3. W przypadku jeśli ilość otrzymanych zgłoszeń jest zbyt niska do przeprowadzenia Programu zgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania ogłoszeń o Programie w Internecie, w szczególności na swoich stronach internetowych i social mediach. Osoby zainteresowane udziałem w Programie, które we współpracy z Organizatorem przeprowadziły jedną lub więcej akcji rejestracji dawców szpiku, będą mogły dokonywać do niego zgłoszeń wypełniając Formularz zgodnie z ust. 4-6 poniżej.
 4. Okres nadsyłania zgłoszeń udziału w Programie za pomocą Formularza trwa do dnia 28 lutego 2022 r.
 5. W celu przesłania zgłoszenia do Programu, za pomocą Formularza, należy łącznie:
 • podać wymagane dane osobowe,
 • zapoznać się z treścią i zaakceptować Regulamin, zaznaczając znakiem „X” znajdującą się na Formularzu klauzulę akceptacji Regulaminu,
 • zapoznać się z udostępnionymi zasadami przetwarzania danych osobowych przez Organizatora,
 • kliknąć przycisk „Wyślij”.
 1. Wskazane w treści Formularza pole „Twoja wiadomość” jest nieobowiązkowe. Umożliwia przesłanie Organizatorowi dodatkowych informacji, które mogą być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu wyboru i oceny, o której mowa w ust. 10 poniżej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu nadsyłania zgłoszeń wedle swojego uznania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji Liderów (zwanej dalej „Dodatkową Rekrutacją”) w przypadku braku zgłoszeń do udziału w Programie lub rezygnacji Liderów wytypowanych przez Organizatora.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej, Organizator zamieści na Stronie informację o przedłużeniu okresu nadsyłania zgłoszeń lub o Dodatkowej Rekrutacji.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru i oceny Liderów na podstawie otrzymanych zgłoszeń, w szczególności gdy Program będzie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i Organizator otrzyma bardzo dużą ilość zgłoszeń.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia zgłoszenia wysłanego po terminie lub niezgodnie z Regulaminem.
 7. Organizator będzie informował osoby, które dokonały prawidłowego zgłoszenia do Programu o ewentualnym odwołaniu Programu z uwagi na zbyt małe zainteresowanie Programem i zbyt niską ilość zgłoszeń, a także gdy dokonywanie dalszych zgłoszeń nie będzie możliwe z uwagi na zbyt duże zainteresowanie Programem i zbyt dużą ilość zgłoszeń względem planowanych działań w ramach Programu, zgodnie z Regulaminem.

IV. ETAP DRUGI PROGRAMU – SZKOLENIA DLA LIDERÓW

Etap drugi Programu obejmuje cykl szkoleń i spotkań dla Liderów. Tematy oraz daty będą ustalane z Liderami. Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania szkoleń i spotkań zdalnie, w formie on-line.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe (adres pocztowy lub e-mail) oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie do 30 dni od zakończenia Programu na adres e-mail lub telefonicznie używając danych wskazanych w § I ust. 2 Regulaminu lub na piśmie na adres Organizatora wskazany w § I ust. 1 Regulaminu.
 3. Organizator rozpatruje reklamację, a następnie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania udziela odpowiedzi na adres e-mail lub adres pocztowy, z którego przesłano reklamację, chyba że Użytkownik wskazał inny adres, na który należy wysłać odpowiedź.
 4. Organizator może zażądać dodatkowych informacji, o ile okaże się to konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, poprzez poinformowanie o tym Organizatora pocztą e-mail na adres wskazany w § I ust. 2 Regulaminu lub pisemnie na adres wskazany w § I ust. 1 Regulaminu.
 6. Lider ma prawo, w każdej chwili, bez podawania przyczyny, zrezygnować z udziału w Programie, informując o tym Organizatora pocztą e-mail na adres wskazany w § I ust. 2 Regulaminu lub pisemnie na adres wskazany w § I ust. 2 Regulaminu.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”). Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami przetwarzania jej danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez dane wskazane w § I ust. 1 lub 2 Regulaminu.
 3. Organizator powołał inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez wiadomość e-mail na adres: iodo@dkms.pl lub na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • zapewnienia udziału w Programie, w tym wydania nagród i certyfikatów, zgodnie z Regulaminem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • przechowywania dokumentacji księgowej w związku z przyznanymi nagrodami w trakcie trwania Programu – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą:
 • dostawcy usług IT,
 • dostawy serwisów płatności,
 • podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji,
 • podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych,
 • podmioty świadczące obsługę rachunkową,
 • doradcy prawni, kancelarie prawne, audytorzy,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 • Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom (np. urzędom, sądom, komornikom i innym instytucjom) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez różne okresy, tj. odpowiednio przez: okres udziału w Programie, okres rozpoznania złożonych reklamacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Programie a także wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej w związku z przyznanymi nagrodami.
 2. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest obecnie w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia udziału w Programie, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zapewnienia udziału w Programie.
 2. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.
 3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Organizatora danych osobowych zawiera polityka prywatności dostępna na stronie https://www.dkms.pl/polityka-prywatnosci.

VII. WIZERUNEK. PRAWA AUTORSKIE

 1. Na podstawie oddzielnie odebranych zgód Liderów, Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania wizerunku Liderów w Internecie, poprzez publikację zdjęć zebranych podczas realizacji Programu, w celach związanych z promocją Programu oraz działalności statutowej Organizatora, w szczególności na stronie internetowej Organizatora: www.dkms.pl, Stronie oraz w social mediach Organizatora, w szczególności na profilu Facebook i Instagram.
 2. W celu promocji Programu oraz działalności statutowej Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo korzystania ze zdjęć dokumentujących przebieg Programu, przekazanych mu przez Liderów.
 3. Lider zapewnia, że jest autorem zdjęć i będzie mu przysługiwać całość autorskich praw majątkowych do zdjęć oraz że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, a także że korzystanie przez Organizatora z tych zdjęć zgodnie z Regulaminem nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. Przekazując Organizatorowi zdjęcia, Lider udzieli Organizatorowi niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania ze zdjęć na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęć dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką cyfrową i światłoczułą, bez ograniczeń co do ilości i formatu, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
 • wprowadzanie zdjęć do pamięci komputera i sieci multimedialnej,
 • publiczne udostępnianie zdjęć w całości lub we fragmentach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), na stronach internetowych, w serwisach mobilnych i w mediach społecznościowych Organizatora, jak również w formie wydań cyfrowych na platformach mobilnych, w tym w formie papierowej oraz online, w celu promowania Programu lub działalności statutowej Organizatora, w tym szerzenia idei dawstwa.
 1. Licencja jest udzielana nieodpłatnie na okres 5 (pięciu) lat. Po tym czasie licencja będzie obowiązywać przez czas nieokreślony, a termin jej wypowiedzenia będzie wówczas wynosił 5 (pięć) lat, zaś wypowiedzenie będzie skuteczne na koniec roku kalendarzowego kończącego ten termin.
 2. Publikując zdjęcia, zgodnie z Regulaminem, Organizator zobowiązuje się do wskazywania imienia i nazwiska Lidera jako autora zdjęć.
 3. Lider zwolni Organizatora z odpowiedzialności i pokryje wszelkie poniesione przez niego szkody i koszty w związku z roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych, jak i praw osobistych, polegającego na korzystaniu przez Organizatora ze zdjęć zgodnie z Regulaminem.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator wyda Liderowi pisemny certyfikat, potwierdzający udział w Programie (zwany dalej „Certyfikatem”). Certyfikat zostanie wydany Liderowi nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia Programu.
 2. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest sumienne wykonanie założonego planu Programu – udział w szkoleniach, działania rejestracyjne, działania zmierzające do tworzenia lokalnych struktur wolontariackich, a także współpraca Lidera z Koordynatorem Programu oraz przestrzeganie Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania Certyfikatu w przypadku nieprzestrzegania przez Lidera Regulaminu oraz wytycznych i wskazań Organizatora, bądź też nienależytego lub niespełniającego oczekiwań Organizatora wykonywania nałożonych na Lidera obowiązków.
 4. Certyfikat będzie zawierał w szczególności informacje o Liderze oraz o Programie, a także informację o zakresie obowiązków oraz zadaniach zrealizowanych przez Lidera w ramach Programu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia wybranego Lidera za szczególne osiągnięcia w Programie na podstawie oceny Koordynatora Programu.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Działania podjęte przez Lidera, o których mowa w § II ust. 3 pkt c Regulaminu, odbywają się w ramach nieodpłatnego udziału w Programie na zasadach wolontariatu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. ze względu na: a) zmianę przepisów prawa, b) w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnej decyzji organów administracyjnych lub orzeczenia sądu, c) ze względów bezpieczeństwa, d) wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony lub Usługi – nowe funkcjonalności, przyczyny techniczne i technologiczne. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na Stronie. Użytkownik zobowiązuje się zapoznawania się ze zmianami w Regulaminie.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Stronie.