Informacja prasowa

Hematologia, jak cała medycyna, rozwija się wielokierunkowo

Fundacja DKMS świętuje 15-lecie działalności

21.02.2024

Właśnie mija 15 lat, od kiedy Fundacja DKMS - największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce - realizuje swoją misję, jaką jest znalezienie zgodnego dawcy szpiku dla każdego pacjenta potrzebującego przeszczepienia. Pierwszy dawca zarejestrował się w 2009 roku, a dziś baza fundacji liczy już ponad 1,9 miliona dawców potencjalnych i przeszło 13 tys. - faktycznych. Żeby jeszcze mocniej wspierać osoby chorujące na nowotwory układu krwiotwórczego, a także ośrodki medyczne, w których są leczone, od 2018 roku fundacja prowadzi "Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów". To program, który nie tylko wspiera, ale i zmienia polską transplantologię.

Cztery filary pomocy pacjentom hematoonkologiczny

Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, będący dopełnieniem misji Fundacji DKMS, opiera się na czterech filarach, które obejmują:

  • Wsparcie Pacjentów w obszarach diety, pomocy psychologicznej oraz rehabilitacji
  • Wsparcie szpitali w zakupie urządzeń medycznych oraz w zakresie budowy, rozbudowy i remontów oddziałów – „Dar Fundacji DKMS”
  • Współpracę z organizacjami w obszarze edukacji, wsparcia pacjentów i ich bliskich
  • Dostarczanie wiedzy i edukację na temat idei dawstwa szpiku

Wszystkie aktywności prowadzone przez Fundację DKMS w ramach programu mają wspólny cel - poprawę jakości życia i leczenia pacjentów hematoonkologicznych. Dotychczas fundacja wsparła 44 kliniki
i oddziały hematoonkologiczne w całej Polsce, przeznaczając na ten cel ponad 20 300 000 zł. Środki te zostały spożytkowane na remonty, modernizację i rozbudowę oddziałów oraz na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia szpitalnych sal.

Rozwój nauki to rozwój transplantologii

Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów to także działania na rzecz nauki, ponieważ innowacyjne rozwiązania i metody leczenia mogą stanowić decydujący czynnik w walce
z nowotworami krwi. Dlatego właśnie w 2019 roku fundacja uruchomiła „Grant Naukowy Fundacji DKMS” skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. Projekt został z entuzjazmem przyjęty w środowisku hematologicznym i uzyskał pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,
a także Patronat Towarzystwa. Fundacja DKMS finansuje także niekomercyjne, wieloośrodkowe badania kliniczne: ALL SCTped 2012 FORUM oraz IntReAll 2010. Oba badania dotyczą ostrej białaczki limfoblastycznej (Acute lymphoblastic leukemia - ALL), ale skupiają się na różnych aspektach leczenia tej choroby. Dodatkowo, w 2022 Fundacja rozpoczęła finansowanie dwóch badań skupiających się na nowych programach leczenia ostrej białaczki szpikowej dla dzieci bez zespołu Downa (AIEOP-AML-BFM 2020) oraz z zespołem Downa (ML-DS. 2018).

Dotychczas, w ramach pięciu edycji projektu, Fundacja DKMS przyznała osiem grantów na łączną kwotę 1 600 000 zł.

Laureaci oraz Laureatki:

I edycja

dr Agata Szade.z Uniwersytetu Jagiellońskiego z projektem: „Indukcja endogennego G-CSF w celu mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych do przeszczepienia”

II edycja

dr Emilia Białopiotrowicz-Data z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Tytuł projektu: „Wykorzystanie immunomodulujących właściwości inhibitorów kinazy CDK8 w terapii chłoniaków rozlanych z dużych komórek B”.

III edycja

Eliza Głodkowska-Mrówka z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Tytuł projektu: „Ocena humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej po podaniu szczepionki mRNA przeciw COVID-19 w grupie pacjentów z wtórnymi niedoborami odporności w przebiegu chorób hematoonkologicznych i biorców allogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych”.

Magdalena Matuszak oraz Joanna Kujawska z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Tytuł projektu: „Czynniki predykcyjne ostrej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD) u pacjentów po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HSCT) - badanie prospektywne z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod diagnostycznych”.

IV edycja

Natalia Gawlik-Rzemieniewska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tytuł projektu: „Analiza szlaków aktywacji limfocytów T regulatorowych (T regs) w procesie fotoforezy pozaustrojowej (ECP) u pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD)”.

dr Alicja Sadowska-Klasa z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt dotyczy wpływu przeciwciał RSA (recipient specific antibodies) oraz genetycznych mutacji w obrębie dopełniacza na częstość występowania ciężkich postaci mikroangiopatii związanej z transplantacją u pacjentów po transplantacji od nie w pełni zgodnych dawców rodzinnych.

V edycja

dr Michał Zarobkiewicz, prowadzący badania na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Celem projektu jest ilościowa i funkcjonalna ocena komórek Tγδ wystawionych na działanie inhibitorów BTK oraz limfocytów Tγδ wyizolowanych z krwi pacjentów z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej przed i w trakcie terapii ibrutynibem i skorelowanie otrzymanych danych ze stanem klinicznym pacjentów.

dr Monika Mielcarek-Siedziuk z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z projektem: „Analiza wpływu stanu odżywienia, składu ciała i biochemicznych wykładników uszkodzenia jelit w okresie okołoprzeszczepowym na wyniki allogenicznych transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci”.

„Dotacja Fundacji DKMS”

W 2022 roku fundacja rozpoczęła kolejny projekt, jakim jest „Dotacja Fundacji DKMS” - inicjatywę dedykowaną tym organizacjom, które działają blisko pacjentów i najlepiej znają potrzeby chorych oraz ich bliskich. W ramach Dotacji Fundacji DKMS, fundacja wspiera finansowo projekty organizacji pacjenckich wyłonione przez jury w ramach konkursu. Dotychczasowe dwie edycje Dotacji, jak również obecna – trzecia - skupione są wsparciu psychoonkologicznemu zarówno pacjentów pediatrycznych, jak i dorosłych oraz ich bliskich. Dzięki „Dotacji Fundacji DKMS” zrealizowano już 16 projektów na rzecz pacjentów hematologicznych oraz ich bliskich na łączną kwotę bliską 950 tys. zł. Działania przeprowadziło 13 organizacji, które zgłosiły się do konkursu w latach 2022-2023.

Ostatnie 15 lat w hematoonkologii

Ostatnie 15 lat w hematologii to z jednej strony ogromny rozwój technologii lekowych, a z drugiej komórkowych tj. transplantacyjnych. Technologie lekowe to z jednej strony drobnocząsteczkowe leki celowane inspirowane wprowadzeniem imatinibu do leczenia przewlekłej białaczki szpikowej, ale dostępne już dla wielu innych wskazań. Z drugiej strony to przeciwciała monoklonalne i ich pochodne inspirowane wprowadzeniem rytuksymabu do leczenia chłoniaków B-komórkowych, ale znowu obecnie dostępne do leczenia wielu innych chorób. Nowe technologie komórkowe to z jednej strony ogromne zwiększenie możliwości doboru dawców niespokrewnionych do przeszczepień komórek krwiotwórczych, a z drugiej strony przeszczepienia od dawców „zgodnych w połowie” czyli haploidentycznych w HLA. To wszystko uzupełniają komórki CAR-T, czyli własne komórki odpornościowe chorego tak zmodyfikowane genetycznie, aby zabijały jego komórki nowotworowe

– tłumaczy prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak, hematolog, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Przeszczepienia komórek krwiotwórczych zaczęły być wykonywane w Polsce blisko 40 lat temu i od opracowania oraz wdrożenia tej technologii przeszły do niemal powszechnego stosowania (w ubiegłym roku blisko 2000 takich zabiegów w Polsce). Dysponujemy milionami dawców niespokrewnionych i osoby, które odziedziczyły cechy często występujące w populacji, mają nawet nadmiar dostępnych dawców, ale nadal ponad 20 proc. chorych nie może znaleźć zgodnego dawcy. Stąd potrzeba dalszego rozwijania istniejących rejestrów, a także rozwój technologii alternatywnej, jaką jest przeszczepianie haploidentyczne. Nie jest też wykluczone, że część przyszłości technologii CAR-T to wytwarzanie ich nie z komórek własnych chorego, a z komórek zdrowego dawcy niespokrewnionego zgodnego w HLA. Tu znowu przydadzą się rejestry. Hematologia, jak cała medycyna, rozwija się wielokierunkowo i wykorzystuje wszelkie sposoby, by pokonywać ciężkie choroby, z którymi ma do czynienia

–podsumowuje prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak.

Masz pytania lub potrzebujesz więcej materiałów?
Magdalena Przysłupska
Rzecznik prasowy