Working / Volunteering for DKMS

Bądź ostrożny! Jak postępować w czasie pandemii?

Zalecenia:

• aby każda osoba rejestrująca się dokonywała tego samodzielnie, bez udziału innych osób,
• nieorganizowanie stacjonarnych stanowisk rejestracyjnych i skupisk ludzi,

• poinformowanie osób rejestrujących się, aby po pobraniu wymazu włożyły pałeczki do opakowania i zapisały na nim datę oraz godzinę pobrania. Osoby rejestrujące się powinny zwrócić pakiet (pałeczki i formularz) po 3 dobach od dnia pobrania wymazu,

• stosowanie się do bieżących zaleceń odnośnie zapobiegania szerzeniu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wydawanych przez władze, a także zaleceń GIS oraz Ministerstwa Zdrowia,

• zasłanianie nosa i ust oraz stosowanie środków ochrony osobistej w trakcie odbierania/przekazywania pakietów rejestracyjnych,

• ograniczenie liczby osób znajdujących się w pomieszczeniu przy odbieraniu/przekazywaniu pakietów rejestracyjnych,

• zachowanie bezpiecznej odległości od osoby odbierającej/przekazującej pakiet rejestracyjny, wynoszącej co najmniej 1,5 metra,

• częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, dezynfekowanie dłoni płynami/żelami antybakteryjnymi, środkami odkażającymi na bazie alkoholu (minimum 60%) najlepiej po każdym odebraniu/przekazaniu pakietu rejestracyjnego,

• w miarę możliwości wietrzenie pomieszczenia, w którym odbierane/przekazywane są pakiety rejestracyjne co najmniej raz na godzinę,

• unikanie dotykania oczu, nosa oraz ust, dotknięcie ich zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z wcześniej dotykanej powierzchni na siebie,

• regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni dotykowych takich jak biurko, stół, klamki, powierzchni, z którymi styczność mają pakiety rejestracyjne oraz osoby je odbierające/przekazujące,

• zabezpieczenie pakietów rejestracyjnych przed dostępem do nich osób trzecich.

Do zestawu zostaną dołączone środki ochrony osobistej – prosimy, skorzystaj z nich.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.