Bone Marrow Transplants

Czy dawstwo szpiku można odliczyć od podatku?

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości odliczenia kwoty darowizn w zakresie przekazanych komórek macierzystych czy szpiku.

Taka ulga podatkowa przysługuje wyłącznie honorowym dawcom krwi. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ppkt c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) można odliczyć kwoty darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1222), w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników (frakcji krwi o właściwościach leczniczych uzyskiwane różnymi metodami, w szczególności: krwinki czerwone, krwinki białe, krwinki płytkowe, osocze, krioprecypitat).

Ponadto, procedura pobierania czy przechowywania komórek macierzystych czy szpiku odbywa się na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1405), a więc innych przepisów niż wskazana powyżej ustawa o publicznej służbie krwi.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.