Money Donation

JAKI PIT ROZLICZAĆ - NOWE ZASADY

PIT-37

Najczęściej składaną deklaracją jest PIT 37. Składają ją pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci, renciści, wykonujący umowy o dzieło. Ta deklaracja służy do rozliczenia dochodów opodatkowanych skalą podatkową (12% i 32%).

W przypadku, gdy Twoje źródła dochodu są wyłączone z opodatkowania, zazwyczaj nie musisz składać deklaracji podatkowej ani deklarować tych dochodów. Istnieją jednak wyjątki, jak w przypadku niektórych ulg podatkowych, które są stosowane do dochodów do kwoty 85.528 zł rocznie. Nawet jeśli dochód ten jest zwolniony z podatku, wciąż jest wymagane jego wykazanie w deklaracji PIT-37 w odpowiednich pozycjach formularza. Dotyczy to specyficznych ulg, takich jak ulga dla osób poniżej 26. roku życia, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów, którzy nie otrzymują emerytury oraz ulga dla osób, które wracają do Polski i zmieniają swoją rezydencję podatkową.

Gdy Twoje źródła dochodu nie są opodatkowane według skali podatkowej 12% i 32%, to w stosunku do tych przychodów nie wybierasz deklaracji PIT-37. Wówczas składać będziesz dwie różne deklaracje: PIT-37 oraz drugą, właściwą dla innych rodzajów przychodów.

PIT-36

Kolejną najczęściej składaną deklaracją jest PIT 36, jednak tę deklarację składają przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej (12% i 32%).

Dodatkowo na PIT 36 rozlicza się również dochody z działalności nierejestrowanej, zbycia przedmiotów/nieruchomości – jeżeli ich zbycie wymaga opodatkowania. Wybierzesz również tę deklarację, jeżeli osiągnąłeś dochody z zagranicznych źródeł bez udziału polskich płatników, czyli jeśli Twoje zarobki pochodziły od płatnika zlokalizowanego poza granicami Polski.

Ponadto, obowiązek ten dotyczy także podatników, którzy rozliczają straty z poprzednich lat, deklarują przychody osób małoletnich w ramach swoich dochodów lub odliczają minimalny podatek od posiadanych środków trwałych.

UWAGA: Od 2023 roku (rozliczanego w 2024) nie ma możliwości rozliczania najmu na zasadach ogólnych. Możliwy będzie tylko ryczałt od przychodów ewidencjonowanych rozliczany na PIT-28.

Jeżeli posiada się dochody ze źródeł, które wymienione są na PIT-36 oraz z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło emerytury czy renty, to łączymy te dochody i wszystkie rozliczamy PIT-36. Jeżeli mamy wiele źródeł dochodu, opodatkowanych wg skali podatkowej, to możemy je wszystkie rozliczyć na PIT-36.

PIT-36L

Specjalną „wersją” deklaracji do rozliczenia dochodów z działalności jest PIT 36L. Litera L oznacza, że na tej deklaracji rozliczamy dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym.

Skala podatkowa zakłada, że do pewnego pułapu płaci się podatek wysokości 12%, a po jego przekroczeniu podatek wysokości 32% (od nadwyżki, nie od całości). Podatek liniowy zakłada opłacanie 19% podatku od całości dochodów, bez względu na jakikolwiek limit.

PIT-28

Osoby, które rozliczają się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, powinny korzystać z formularza PIT-28. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych i jawnych, jak i osób rozliczających dochody uzyskane z wynajmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych źródeł przychodów.

PIT 38

Służy do rozliczeń nabywanych lub zbywanych akcji, udziałów, papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych.

PIT 39

Służy do rozliczania przychodów ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

UWAGA: PIT 38 i PIT 39 służą do dodatkowych rozliczeń, nie służą do rozliczania źródeł dochodów.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.