Money Donation

PIT W 2024 ROKU - JAKIE ULGI MOGĘ ODLICZYĆ?

Wypełniając deklarację PIT, warto zwrócić uwagę, jakie przysługują nam ulgi podatkowe. Część z nich można odliczyć od dochodu, niektóre od podatku. W ogólnym rozrachunku ulgi podatkowe wpływają na obniżenie kwoty do zapłaty lub podwyższenie kwoty do wypłaty przez Urząd Skarbowy. Sprawdź, co odliczysz od podatku w 2023 roku i jakie przysługują Ci ulgi PIT za 2022 rok.

Ulga na dziecko

Prawo do ulgi przysługuje rodzicom, opiekunkom prawnym lub osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej, którzy uzyskali dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ulga przysługuje w wysokości:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (rocznie 2 700,00 zł).

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, gdy zostały poniesione wydatki na rehabilitację lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Ulga dla młodych

Ulga dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i uzyskały przychody:

 • ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej,
 • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich,
 • z umów zlecenia zawartych z organizacją,
 • z tytułu stażu uczniowskiego, regulowanych ustawą – Prawo oświatowe.

Ulga B+R

Ulga przysługuje osobom uzyskującym dochody z działalności gospodarczej opodatkowane skalą podatkową lub tak zwanym podatkiem liniowym oraz prowadzącym działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Ulga e-TOLL

Warunkiem skorzystania z ulgi e-TOLL jest osiąganie dochodów (przychodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej oraz jeżeli dochód z działów jest ustalany na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Ulga IKZE

IKZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, na którym gromadzenie środków pieniężnych jest dobrowolne. Jednak wysokości wpłat określone zostały w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego i można je odliczyć od:

 • dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,
 • dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%),
 • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga abolicyjna

Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać osoby, które podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli polscy rezydenci podatkowi, uzyskujący określone dochody zagraniczne, przy których stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego.

Ulga na internet

Dotyczy odliczenia wydatków związanych z użytkowaniem sieci internetowej w przypadku, gdy płatnik uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym. Ulga przysługuje, jeżeli nie korzystało się z niej w poprzednich latach.

Odliczeniu nie podlegają koszty związane z instalacją, opłatą aktywacyjną, modernizacją, rozbudową czy serwisem sieci, ani też zakup komponentów sieci i sprzętu.

Ulga termomodernizacyjna

Z ulgi skorzystają osoby ponoszące wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego – właściciele lub współwłaściciele. Dotyczy również zabudowy szeregowej lub bliźniaczej.

Sprawdź, pełną listę ulg, które Ci przysługują na stronie: https://www.dkms.pl/rozlicz-pit-2023 i nie zapomnij odliczyć od podatku za 2022 rok.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.