Money Donation

ULGA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH – ULGA 4 PLUS

Jeżeli wychowujesz czwórkę lub większą liczbę dzieci, masz prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85.528 zł rocznie. Wymaga to złożenia załącznika PIT-DZ do zeznania rocznego.

Zwolnienie dotyczy rodziców i opiekunów, a zatem każda z takich osób, pełniąc swoją rolę w stosunku do dziecka, ma prawo do skorzystania z niego niezależnie. Małżeństwu przysługuje zatem łącznie 2x 85.528 zł przychodu bez podatku, tak samo każdemu z opiekunów.

Dodatkowo – zarówno rodzice jak i opiekunowie – mają prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku, tj. z dodatkowych 30.000 zł rocznie na każdą osobę. Co ważne, zwolnienie to przysługuje w całej i stałej wartości rocznie – nie dzieli się go w stosunku do okresu, w którym pełni się rolę rodzica lub opiekuna czwartego dziecka w danym roku (w przeciwieństwie do ulgi prorodzinnej, którą rozliczamy za każdy miesiąc bycia rodzicem). Wystarczy zatem, aby zostać rodzicem/opiekunem czwartego dziecka w ostatnich dniach roku, aby przysługiwało nam prawo do pełnej kwoty zwolnienia za cały rok. Nie ma znaczenia, czy przed uzyskaniem statusu rodzica czwórki dzieci podatnik w trakcie roku już zarabiał, czy też zarobki uzyskał dopiero po urodzeniu lub rozpoczęciu opieki nad czwartym dzieckiem. W każdym przypadku zarobki za cały rok objęte będą zwolnieniem z podatku.

Zwolnieniu z podatku podlegają trzy rodzaje przychodów do łącznej wartości w roku 85.528 zł:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia realizowanych przez osoby prywatne tj. nie prowadzące w tym zakresie działalności gospodarczej – na rzecz przedsiębiorców lub właścicieli nieruchomości,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania liniowe, według skali podatkowej lub podatkiem z tytułu zysków z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-BOX) albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga przysługuje osobie, która w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonuje władzę rodzicielską, pełni funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawuje funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Ze zwolnienia skorzystają tylko tacy podatnicy, rodzice lub opiekunowie, którzy pełnią swoją rolę dla dziecka małoletniego; pełnoletniego – które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną; lub pełnoletniego – do ukończenia 25. roku życia, uczącego się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:

  • nie stosowały przepisów o opodatkowaniu liniowym, ryczałtowym (z wyjątkiem najmu prywatnego rozliczanego ryczałtem), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
  • nie rozliczały podatku tonażowego lub przepisów o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
  • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali lub ryczałtem z tytułu kapitałów pieniężnych lub przychodów zwolnionych u osób do 26 r. ż. lub z tytułu ulgi na powrót do kraju, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Aby skorzystać ze zwolnienia w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci, rodzic nie musi pełnić wskazanych powyżej funkcji rodzicielsko-opiekuńczych. W tym przypadku ważne jest to, aby podatnik wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

W sytuacji, w której z ulgi korzysta rodzic posiadający dzieci małoletnie i pełnoletnie, status dziecka rozpatrywać należy osobno do każdego dziecka. Dlatego – w stosunku do każdego z nich – należy osobno ustalać, czy zaliczyć można je do czwórki dzieci, dającej łącznie prawo do zwolnienia podatkowego w danym roku podatkowym.

W przyznawaniu tej ulgi istnieje jeszcze jedno korzystne rozwiązanie. Rodzic ma prawo do ulgi za cały rok, nawet jeśli dziecko w danym roku osiągnie wiek 25 lat albo nie spełni któregoś z innych warunków uprawniających rodzica lub opiekuna do zwolnienia z podatku. Jeśli dziecko spełniało ten warunek choćby przez jeden dzień w danym roku – to w zupełności wystarczy, aby rodzic otrzymał prawo do ulgi w pełnym zakresie, tj. za cały rok.

Warunek 4 dzieci nie musi być spełniony łącznie. Może się zdarzyć, że na początku roku jedno z dzieci osiągnie pełnoletność i nie będzie się uczyło, a pod koniec roku urodzi się czwarte dziecko. Wówczas w trakcie roku rodzic sprawuje władzę rodzicielską dla 4 dzieci i ma prawo do zwolnienia.

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia, nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Osoby korzystające z ulgi (zwolnienia) dla wychowujących czwórkę dzieci mają jednocześnie prawo korzystać z ulgi prorodzinnej, czyli odliczenia od podatku kwoty zależnej od ilości wychowywanych dzieci. Zwolnienie z podatku nie ogranicza również prawa do zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, a więc takiej, w przypadku której podatnik nie posiada wystarczającego podatku z tytułu zarobków z danego roku, aby odliczyć ulgę i występuje o jej zwrot, zamiast odliczenia.


Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.