Money Donation

ULGA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH – ULGA 4 PLUS

Podatnicy wychowujący czwórkę lub więcej dzieci mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od przychodu do kwoty 85.528 zł rocznie. Oto kluczowe aspekty tego zwolnienia:

1. Zwolnienie dla rodziców i opiekunów: każdy rodzic lub opiekun, wychowujący czwórkę lub więcej dzieci, ma prawo do zwolnienia niezależnie - co oznacza, że w przypadku małżeństw łączna kwota zwolnienia wynosi 2x 85.528 zł. Dodatkowo, każdy rodzic lub opiekun ma prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku, czyli dodatkowych 30.000 zł rocznie.

2. Stała wartość zwolnienia: zwolnienie jest stałe i nie dzieli się proporcjonalnie do okresu pełnienia roli rodzica lub opiekuna w danym roku. Wystarczy uzyskać status rodzica/opiekuna czwartego dziecka w ostatnich dniach roku, aby móc skorzystać z pełnej kwoty zwolnienia.

3. Rodzaje przychodów podlegających zwolnieniu: zwolnienie z podatku obejmuje przychody ze stosunku pracy, umów zlecenia (wykonywanych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej) oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie uwzględnia się przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zwolnionych od podatku, oraz tych, od których zaniechano poboru podatku.

4. Kryteria kwalifikowania się do ulgi: ulga przysługuje osobie, która w danym roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, wykonuje władzę rodzicielską, pełni funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej. Dotyczy to dzieci małoletnich, pełnoletnich otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, oraz pełnoletnich do 25. roku życia, uczących się, którzy nie uzyskali dochodów przekraczających określony limit.

5. Status dziecka: w przypadku posiadania dzieci małoletnich i pełnoletnich, status każdego dziecka należy rozpatrywać osobno. Jeśli chociaż przez jeden dzień w roku dziecko spełniało warunki zwolnienia, rodzic ma prawo do ulgi za cały rok.

6. Warunek czterech dzieci: warunek posiadania czterech dzieci nie musi być spełniony przez cały rok. Jeśli na początku roku jedno z dzieci osiągnie pełnoletność i przestanie się uczyć, a pod koniec roku urodzi się czwarte dziecko, rodzic wciąż ma prawo do zwolnienia.

7. Wyjątki od zwolnienia: zwolnienie nie dotyczy dziecka, które w roku podatkowym zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

To zwolnienie podatkowe stanowi znaczącą pomoc dla rodzin z większą liczbą dzieci, oferując znaczące ulgi podatkowe.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.