Money Donation

ULGA DLA SAMOTNYCH RODZICÓW W PIT

W rozliczeniach PIT za rok 2023, rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli skorzystać z ulgi dla samotnie wychowujących. Aby móc z tego skorzystać, należy spełnić kilka warunków:

1. Status rodzica/opiekuna. Ulga przysługuje jednemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka, który jest:

- Panną/kawalerem,

- Wdową/wdowcem,

- Rozwódką/rozwodnikiem,

- Osobą, w stosunku do której orzeczono separację,

- Osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

2. Warunki dotyczące dziecka. W roku podatkowym rodzic/opiekun musi samotnie wychowywać:

- Dzieci małoletnie,

- Dzieci pełnoletnie, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- Dzieci pełnoletnie do 25. roku życia, uczące się w szkołach, zgodnie z przepisami o systemie oświaty w Polsce lub za granicą.

3. Obowiązek podatkowy. W 2024 roku, przy rozliczeniu za 2023, ulga przysługuje podatnikom, którzy:

- Podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jako rezydenci polscy, lub

- Mieszkali dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej i osiągnęli na terytorium Polski przychody stanowiące co najmniej 75% całkowitego przychodu w danym roku podatkowym, udokumentowane certyfikatem rezydencji.

4. Nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że podatnik z miejscem zamieszkania na terytorium Polski podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.