Money Donation

ULGA PRORODZINNA (NA DZIECKO)

Ulga na dziecko jest ważnym elementem wsparcia rodziców przez państwo. W rozliczeniu za rok 2023 istnieje możliwość nie tylko odliczenia ulgi od kwoty podatku do zapłaty, ale również zwrotu niewykorzystanej części ulgi w gotówce lub na rachunek bankowy. To dotyczy sytuacji, gdy podatnik nie mógł odliczyć całej ulgi z powodu niskiego wynagrodzenia. Kwoty te należy wykazać w deklaracjach PIT-36, PIT-37 za rok 2023, składanych w 2024 roku.

Ulga prorodzinna nie ma limitu co do liczby dzieci, na które przysługuje, pod warunkiem spełnienia wymogów ustawowych. Odliczenie od podatku może przynieść znaczące oszczędności dla rodziców.

W rozliczeniu za rok 2023 (składanym w 2024) można odliczyć następujące kwoty:

- 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodzica (opiekuna) nie przekracza 112.000 zł rocznie, lub 56.000 zł dla samotnego rodzica (opiekuna),

- 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko,

- 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,

- 225,00 zł miesięcznie (2700,00 zł rocznie) na czwarte i kolejne dzieci.

W 2023 roku, w przypadku jednego dziecka, limit dochodów rodziców nie będzie miał znaczenia, jeśli dziecko posiada:

- Orzeczenie o niepełnosprawności,

- Decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej,

- Orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby poniżej 16. roku życia.

Warunki skorzystania z ulgi na dziecko w rozliczeniach za rok 2023/2024 obejmują:

1. Odliczenie przysługuje dla małoletnich dzieci, nad którymi podatnik sprawował władzę rodzicielską, był opiekunem prawnym lub rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy ze starostą.

2. Ulga dotyczy również dzieci niezależnie od wieku, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

3. Odliczenie obejmuje także dzieci do 25. roku życia, uczące się w szkołach, jeśli w roku podatkowym ich dochody nie przekroczyły łącznie 19 061,28 zł (12-krotność renty socjalnej), z wyjątkiem renty rodzinnej. Dochody zwolnione z podatku z tytułu ulgi do 26. roku życia lub zmiany rezydencji podatkowej wpływają na limit 19 061,28 zł.

4. Prawo do odliczenia przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe. W przypadku zmiany prawa do władzy rodzicielskiej w miesiącu, stosuje się limit dzienny ulgi, obliczany przez podzielenie limitu miesięcznego przez 30 dni.

5. W sytuacji zmiany podmiotu sprawującego władzę rodzicielską, każdy z podatników ma prawo do odliczenia 1/30 kwoty ulgi miesięcznej za każdy dzień opieki nad dzieckiem.

6. Odliczenie dotyczy obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Mogą oni odliczyć kwotę ulgi w równych częściach lub w dowolnej proporcji. W przypadku braku porozumienia, ulga należy się proporcjonalnie do faktycznego okresu sprawowania władzy rodzicielskiej w roku podatkowym.

7. Odliczenia nie stosuje się, jeśli do dziecka mają zastosowanie przepisy o opodatkowaniu liniowym podatkiem dochodowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem przychodów z najmu prywatnego) oraz podatkiem tonażowym lub przemysłu okrętowego.

8. Ulgę rozlicza wyłącznie podatnik; nie może tego robić płatnik w zeznaniu składanym za podatnika.

Podział ulgi prorodzinnej

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego.

## missing element ##
Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.