Money Donation

ULGI UTRZYMANE W 2023, KTÓRE MOŻEMY ROZLICZYĆ W 2024

Ulga abolicyjna (za pracę za granicą)

Rozliczana wg zagranicznego odpowiednika PIT 11. Tę ulgę również wykazuje się na załączniku PIT/O. Obecnie wartość ulgi dla powracających z zagranicy nie może przekroczyć 1360 zł, co wynika z równowartości tej ulgi i kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie nowelizacji kwota zmniejszająca ulega podwyższeniu do 5100 zł, natomiast limit ulgi abolicyjnej pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Zwolnienie z PIT dla przyszłych emerytów

Osoby, które w miejsce pobierania świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo, zgodnie z regulacjami Polskiego Ładu, mają prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od uzyskiwanych przychodów. Pozostaną one zobowiązane jedynie do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ulga na zasiedlenie - powrót do polskiej rezydencji podatkowej

Ulgę od podatku odliczać będą mogli podatnicy, którzy powrócili do polskiej rezydencji podatkowej. Odliczenie stosowane będzie przez 4 lata i wyniesie:

  • w pierwszym roku – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach skali lub podatku liniowego;
  • w drugim roku – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach określonych według skali lub liniowo za pierwszy rok stosowania odliczenia;
  • w trzecim roku – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach określonych według skali lub liniowo za drugi rok stosowania odliczenia;
  • w czwartym roku – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach określonych według skali lub liniowo za trzeci rok stosowania odliczenia.

Ulga termomodernizacyjna

Możliwe jest rozliczenie różnych kosztów związanych z termomodernizacją budynków, których podatnik jest właścicielem. Rozliczenie robi się na podstawie faktury zakupu i potwierdzeń zapłaty. Limit wynosi 53 000 zł, a rozliczenie można rozłożyć na 6 lat.

Ulgę termomodernizacyjną rozlicza się na PIT/O.

Wykaz wydatków, które można tak rozliczyć: https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/ulga-termomodernizacyjna/co-mozna-odliczyc/

IKZE (konto emerytalne)

Można odliczyć wartość zapłaconych składek do limitu: 6 310,80 zł. Rozlicza się na PIT/O.

Ulga na leki

Rozliczanie ulgi wymaga zaświadczenia lekarskiego o konieczności stosowania leków, rozlicza się na podstawie dokumentów zakupu leków (faktur imiennych). Limitem jest kwota wydana na leki w danym miesiącu pomniejszona o 100 zł.

Przykład: w lipcu wydano na leki 300 zł (kwota z faktury), odejmujemy 100 zł i od dochodu możemy za ten miesiąc odliczyć 200 zł. I tak w każdym miesiącu. Rozlicza się na PIT/O.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

Ulga dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, na podstawie faktur. Odliczyć można taką kwotę, jaką wydano w danym roku. Rozlicza się na PIT/O.

Ulga na samochód

Ulga dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdów i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (bez konieczności wskazania I i II grupy). Limit 2280 zł. Rozlicza się na PIT/O.

Darowizny na organizacje pożytku publicznego

Rozliczanie ulgi wymaga potwierdzenia wpłat/przelewów imiennych. Limit wynosi 6% dochodu podatnika. Rozlicza się na PIT/O.

Ulga dla krwiodawców

Ulgę rozlicza się na podstawie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. Na takim zaświadczeniu wykazany jest kwotowy ekwiwalent ilości oddanej krwi. Limit wynosi 6% dochodu podatnika. Rozlicza się na PIT/O.

Ulga dla oddających osocze

Limit: 8750 zł rocznie, stawka to: 350 zł/litr. Rozlicza się na podstawie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa. Rozlicza się na PIT/O.

Ulga za Internet

Ulgę mogą rozliczyć osoby prywatne, które mogą wykazać się fakturą imienną lub umową na świadczenie usługi i potwierdzeniami zapłaty i nie otrzymują ekwiwalentu za korzystanie z Internetu od pracodawcy. Limit 760 zł. Ulgę można rozliczyć tylko w dwóch następujących po sobie latach. Przykład: jeżeli rozliczyliśmy ulgę w PIT za 2019 i 2020 to dłużej już nie można. Rozlicza się na PIT/O.

Na PIT rocznym można rozliczyć również straty z działalności z poprzednich lat (PIT/O) oraz z nieopłaconych wierzytelności (ulga za złe długi, PIT/WZ). Odliczenia te obwarowane są dodatkowymi zasadami rozliczeń.

WAŻNE: ulgi trzeba mieć od czego odliczyć. Jeżeli dochody są niskie albo nie potrącono z nich podatków (ulga dla młodych), to nie ma jak ich pomniejszyć o pełne kwoty ulg. Wyjątkiem jest ulga prorodzinna, gdzie dodatkowo liczy się sumę składek potrąconych pracownikowi i do tej kwoty może nastąpić zwrot, jeżeli zapłaconego podatku jest mało. Jednak nadal może to nie być pełny limit odliczenia.

WAŻNE: wymienione zostały najczęściej stosowane ulgi. Jeżeli ktoś w szczególny sposób wspiera organizacje kościelne ma prawo do dodatkowych ulg, ale one są zbyt skomplikowane i ograniczone, aby pisać o nich informacyjnie. Pełna lista ulg do wglądu: https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/


Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.