Money Donation

WSPÓLNE ROZLICZENIE Z DZIECKIEM W 2024

Nie tylko małżonkowie mają możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania. Od 2022 roku (w deklaracji składanej w 2023) osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ponownie skorzystać z przywileju wspólnego rozliczenia.

W 2024 roku, podczas rozliczenia za 2023 rok, osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogły skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia pod warunkiem spełnienia określonych warunków:

1. Sprawowanie opieki nad małoletnimi (do ukończenia 18. roku życia), niezależnie od tego, czy dzieci te osiągają dochód, a także w jakiej wysokości. Wspólne rozliczenie jest możliwe nawet wtedy, gdy tylko dziecko osiąga dochód. Jeżeli jednak dziecko przed ukończeniem 18 lat zawrze związek małżeński, uznaje się je za pełnoletnie i wówczas wspólne rozliczenie nie jest możliwe. To samo dotyczy małoletnich dzieci, które są rozwiedzione, ale jeszcze nie ukończyły 18 lat.

2. Otrzymywanie renty socjalnej lub zasiłku pielęgnacyjnego, niezależnie od wieku dziecka.

3. Dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia i uczą się lub studiują, mogą być wliczone do wspólnego rozliczenia, o ile w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych, których łączna wysokość nie przekracza dwunastokrotności renty socjalnej (aktualnie 1338,44 zł). Oznacza to, że rodzice lub opiekunowie mogą wspólnie rozliczyć się z dziećmi, które w danym roku podatkowym zarobiły nie więcej niż 16 061,28 zł.

Możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca obejmuje także sytuacje, gdy dziecko osiąga określone rodzaje dochodów:

1. Dochody zwolnione z opodatkowania, takie jak stypendia czy odszkodowania.

2. Dochody ze sprzedaży nieruchomości.

3. Dochody opodatkowane w sposób zryczałtowany, na przykład odsetki z lokat bankowych czy dochody z dywidend.

W przypadku tych dochodów nie ma zastosowania limit 16 061,28 zł, który obowiązuje przy innych rodzajach dochodów. Oznacza to, że możesz się wspólnie rozliczyć z dzieckiem, które osiąga wyżej wymienione rodzaje dochodów, bez względu na ich wysokość.

Dodatkowo, nie jest wymagane wychowywanie dziecka przez cały rok, aby móc skorzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania. Nawet krótki, tygodniowy okres samotnego wychowywania dziecka uprawnia do skorzystania z tego rozwiązania.

Twoje wsparcie ma znaczenie. Zobacz, jak możesz pomóc!
Możesz zarejestrować się jako potencjalny Dawca szpiku, zorganizować akcję rejestracji, przekazać darowiznę lub pomagać w jeszcze inny sposób.