Regulamin Klubu Dawcy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. ZAŁOŻYCIEL

Założycielem Klubu Dawcy jest Fundacja DKMS (Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Altowej 6 lok. 9, 02-386 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000318602, NIP: 5222908659, BDO: 000267467.

II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

1. Członkami Klubu Dawcy mogą zostać jedynie osoby, od których dokonano pobrania szpiku lub komórek macierzystych dla niespokrewnionego pacjenta, zarejestrowane w bazie dawców prowadzonej przez Fundację (dawcy).

2. Celem Klubu Dawcy jest zrzeszanie społeczności dawców, propagowanie idei dawstwa szpiku i komórek macierzystych, walki z nowotworami krwi oraz szerzenie i wspieranie misji Fundacji.

3. Działalność Klubu Dawcy ma charakter non profit i jest zgodna z celami statutowymi Fundacji.

4. Przynależność do Klubu Dawcy jest całkowicie dobrowolna i nieodpłatna.

5. Członkami Klubu Dawcy mogą zostać także dawcy, którzy zostali wykluczeni z bazy dawców prowadzonej przez Fundację, ze względu na wiek bądź stan zdrowia.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU DAWCY

1. Zaproszenie do Klubu Dawcy jest wysyłane do dawcy wraz z podziękowaniem za oddanie szpiku lub komórek macierzystych, bądź jako oddzielny list informujący o Klubie Dawcy w przypadku dawców, którzy już otrzymali podziękowanie za oddanie szpiku lub komórek macierzystych w formie pisemnej wraz z linkiem oraz kodem QR do formularza rejestracyjnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z linkiem do formularza rejestracyjnego.

2. Przystąpienie do Klubu Dawcy następuje poprzez łączne: (i) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.dkms.pl/dolacz-do-klubu-dawcy, (ii) zapoznanie się z Regulaminem oraz (iii) Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Fundacji dostępnym na stronie: https://www.dkms.pl/regulamin, a następnie (iv) wysłanie ww. formularza poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na stronie.

3. W odpowiedzi na otrzymany, prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny przez dawcę, Fundacja przesyła dawcy pocztą prezent powitalny w Klubie Dawcy oraz e-mail z potwierdzeniem przyjęcia do Klubu Dawcy i zaproszenie do dołączenia do zamkniętej grupy Klubu Dawcy na Facebooku, „Klub Dawcy Fundacji DKMS”, prowadzonej przez Fundację, która została przez nią założona, m.in. w celach wymiany doświadczeń pomiędzy dawcami faktycznymi oraz wspólnego działania na rzecz pacjentów chorych na nowotwory krwi, szerząc ideę dawstwa szpiku.

IV. CZŁONKOSTWO W KLUBIE DAWCY

1. Członkostwo w Klubie Dawcy jest całkowicie nieodpłatne.

2. Członkostwo w Klubie Dawcy trwa przez czas nieokreślony.

3. Członkostwo w Klubie Dawcy umożliwia dawcy branie udziału w szeregu wydarzeń oraz działań Fundacji w zakresie propagowania i wspierania działalności statutowej Fundacji.

4. Szczegółowy opis poszczególnych działań w ramach Klubu Dawcy określa ulotka informacyjna załączana do zaproszenia do uczestnictwa w Klubie Dawcy.

5. Dawca ma w każdym momencie możliwość zmiany preferowanej aktywności w Klubie Dawcy, o czym zawiadamia Fundację za pomocą poczty elektronicznej na adres: klubdawcy@dkms.pl.

Więcej

6. Członek Klubu Dawcy może w każdej chwili, bez podawania powodu, zrezygnować z członkostwa w Klubie Dawcy i wypisać się z Klubu Dawcy za pomocą korespondencji e-mail, kierowanej na adres: klubdawcy@dkms.pl. Rezygnacja powinna zwierać imię, nazwisko, numer dawcy oraz wyraźne oświadczenie o rezygnacji z Klubu Dawcy.

7. Rezygnacja z członkostwa w Klubie Dawcy nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami wobec dawcy.

8. Fundacja zastrzega sobie prawo do nagradzania najbardziej aktywnych członków Klubu Dawcy spersonalizowanymi, drobnymi upominkami, które będą wspierały promowanie działalności Fundacji oraz ideę dawstwa.

9. Członkowie Klubu Dawcy mogą być zapraszani przez Fundację na coroczne spotkania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku.

10. Członkowie Klubu Dawcy są zobowiązani do podejmowania wszelkich działań w Klubie Dawcy z poszanowaniem zasad współżycia społecznego oraz ze wzajemnym szacunkiem i poszanowaniem dobrego imienia Fundacji oraz innych członków Klubu Dawcy.

11. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności i zastrzega sobie prawo wykluczenia dawcy z Klubu Dawcy w przypadku:

a. Umyślnego naruszenia przez niego Regulaminu,

b. Działań sprzecznych z zasadami wskazanymi w pkt. 10 powyżej,

c. Działań dawcy wykraczających poza aktywność związaną z uczestnictwem w Klubie Dawcy określoną w Regulaminie, w szczególności komercyjnego promowania usług i towarów,

d. Podejmowania przez dawcę działań niezgodnych z rodzajem oraz zakresem wybranej aktywności w ramach Klubu Dawcy, określonych w Regulaminie, otrzymanej ulotce informacyjnej, wskazaniami koordynatorów Klubu Dawcy lub sprzeczne z prawem,

e. Innych działań podejmowanych przez dawców na szkodę Fundacji oraz prowadzonej przez nią działalności statutowej.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW KLUBU

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację DKMS z siedzibą w Warszawie (02-386), ul. Altowa 6/9 (Administrator) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

2. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

a. wiadomość e-mail na adres: kontakt@dkms.pl,

b. lub pisemnie pod adres wskazany w pkt 1 powyżej.

3. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, przesyłając:

a. wiadomość e-mail na adres: iodo@dkms.pl,

b. lub pisemnie pod adres wskazany w pkt 1 powyżej z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

4. Dane osobowe dawcy są przetwarzane przez Administratora, ponieważ:

a. wyraził chęć zarejestrowania się w Klubie Dawcy i wspierania Administratora w wybranej formie,

b. wyraził zgodę na rozpowszechnianie głosu oraz wizerunku, a także historii dawcy w ramach wybranej działalności w Klubie Dawcy,

c. wyraził zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działalności i nowych inicjatyw Administratora oraz propozycji wsparcia jego działalności na podany adres e-mail lub numer telefonu za pomocą wiadomości SMS lub inicjowanych przez Administratora połączeń telefonicznych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do celów:
a. zapewnienia dawcy członkostwa w Klubie Dawcy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO i będą przetwarzane do momentu rezygnacji z członkostwa w Klubie Dawcy, zgodnie z Regulaminem,

b. związanych z wybraną przez dawcę działalnością w Klubie Dawcy, w przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie głosu oraz wizerunku, a także historii dawcy – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie danych zwykłych, a w zakresie danych dotyczących zdrowia – art. 9 ust. 2 lit. a RODO i będą przetwarzane do momentu wycofania zgody,

c. prowadzenia grupy Klubu Dawcy na Facebooku o ile dawca dołączy do tej grupy –– art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. realizacji uzasadnionego celu Administratora zgodnie z Regulaminem i będą przetwarzane do momentu rezygnacji z członkostwa w grupie,

d. przesyłania dawcy informacji dotyczących działalności i nowych inicjatyw Administratora oraz propozycji wsparcia jego działalności (jeżeli wyraził na to odpowiednią zgodę) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO i będą przetwarzane tak długo jak Administrator będzie świadczył tę usługę zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną lub do momentu wycofana przez dawcę zgody na otrzymywanie tych informacji (w zależności co nastąpi wcześniej),

e. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO i będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jeżeli dawca wybierze jako formę uczestnictwa w Klubie Dawcy wsparcie Administratora w postaci darowizny, dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a. realizacja dokonanej darowizny – art. 6 ust. 1 lit. b RODO i będą przetwarzane przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia darowizny,

b. przechowywanie dokumentacji księgowej darowizn – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości i będą przechowywane przez okres wynikający z ww. przepisów.

6. Odbiorcami danych osobowych będą:

a. dostawcy usług IT,

b. podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji,

c. podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych,

d. podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji,

e. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

f. doradcy prawni, księgowi, audytorzy.

Jeżeli dawca wyrazi zgodę na przesyłanie informacji dotyczących działalności i nowych inicjatyw Administratora, odbiorcami będą dodatkowo podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi korespondencji marketingowej Administratora.

Jeżeli dawca wyrazi zgodę na rozpowszechnianie głosu oraz wizerunku, a także historii dawcy, odbiorcami będą dodatkowo podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu.

Jeśli dawca zdecydował się na wsparcie Administratora w postaci darowizny jako formę uczestnictwa w Klubie Dawcy, odbiorcami będą dodatkowo dostawcy serwisów płatności, podmioty świadczące obsługę rachunkową oraz podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo strony internetowej Administratora.

Ponadto, Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom (np. urzędom, sądom, komornikom i innym instytucjom) bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach lub reakcjach zamieszczanych w ramach prywatnej grupy Klubu Dawcy Fundacji na Facebooku mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

Dane osobowe podawane na portalu Facebook mogą być dostępne także dla administratora tego portalu – tj. Meta Platforms Ireland Limited (adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) na zasadach dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pamiętaj jednak, że Administrator nie ma wpływu na sposób w jaki Facebook będzie przetwarzał dane, a także ewentualne przekazywanie przez Facebook danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie można wykluczyć, że dane te będą przesyłane do Meta Platforms, Inc. w Stanach Zjednoczonych. Informujemy Cię o tym, gdyż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał Stany Zjednoczone za kraj niezapewniający odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych (czyli taki, który byłby zgodny ze standardami UE). W przypadku przesyłania danych do Stanów Zjednoczonych istnieje ryzyko, że dane te mogą być przetwarzane przez władze/służby Stanów Zjednoczonych w celach kontroli i nadzoru, prawdopodobnie bez możliwości dochodzenia roszczeń prawnych.

7. W zakresie grupy na Facebooku, Administrator przetwarza dane identyfikacyjne (najczęściej imię i nazwisko lub nick), dane kontaktowe (np. telefon, adres e-mail), pozostałe dane, w tym wizerunek (w ramach zakresu danych osobowych opublikowanych przez użytkownika na należącym do niego koncie w serwisie społecznościowym Facebook), treść umieszczanych komentarzy oraz prowadzonych rozmów, anonimowe dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających grupę.

Źródłem danych są bezpośrednio podmioty danych (czyli dawca jako użytkownik), bądź Meta Platforms Ireland Limited.

8. Dawcy przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),

b. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

d. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

f. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) (art. 20 RODO),

g. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO),

h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest obecnie w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zarejestrowania dawcy jako członka Klubu Dawcy oraz zaproszenia dawcy do zamkniętej grupy Klubu Dawcy na Facebooku, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania dawcy w Klubie Dawcy.

10. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane przez Administratora.

11. Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających i zapisanych do zamkniętej grupy Klubu Dawcy na Facebooku. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby czy profilu odwiedzających ww. grupę), które mogą być udostępniane Administratorowi jako prowadzącemu grupę.

W tym zakresie Fundacja i Meta Platforms Ireland Limited są wspólnymi administratorami danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy Administratorem a Facebook (w tym informacje o celu współadministrowania, zakresach odpowiedzialności) są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z Regulaminu w przypadku, gdy fakt ten wynika z niemożliwych do usunięcia okoliczności, będących następstwem działania siły wyższej.

2. Fundacja zapewnia wsparcie członków Klubu Dawcy we wszystkich sprawach dotyczących członkostwa w Klubie Dawcy oraz inicjatyw podejmowanych w ramach Klubu Dawcy pod numerem telefonu: +48 22 882 94 44 oraz e-mailowo na adres klubdawcy@dkms.pl w godzinach od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

5. Członkowie Klubu Dawcy będą powiadamiani o wszelkich zmianach do Regulaminu drogą e-mailową bądź telefonicznie, jeżeli adres e-mail nie jest dostępny.