Regulamin Programu "Zostań Liderem Lokalnego Wolontariatu Fundacji DKMS"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. ORGANIZATOR

Organizatorem Programu „Zostań Liderem Lokalnego Wolontariatu Fundacji DKMS” (zwanego dalej "Programem") jest: Fundacja DKMS z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 6 lok. 9, 02-386 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000318602, NIP 5222908659, REGON 141667781 (zwana dalej "Organizatorem").

W celu realizacji Programu, Organizator wyznacza Koordynatora Programu:

p. Dagmara Tomeczek dagmara.tomeczek@dkms.pl – +48 882 351 952 (zwanym dalej „Koordynatorem Programu”).

Pełniącym Obowiązki Team Leadera Działu Rekrutacji Dawców z ramienia Organizatora jest p. Artur Koszla.

1.2. UCZESTNICY

W Programie mogą wziąć udział osoby wytypowane przez Organizatora zgłaszające chęć zostania liderem wolontariackim Fundacji DKMS.

II. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU

2.1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

1. Niniejszy Regulamin Programu Wolontariackiego (zwany dalej „Regulaminem”) dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/zostan-liderem-wolontariatu.

2. Program skierowany jest do Inicjatorów, którzy we współpracy z Fundacją DKMS przeprowadzili jedną lub więcej akcji rejestacji dawców szpiku.

3. Program będzie składał się z następujących etapów:

a) rekrutacji Inicjatorów ze zgloszeń nadesłanych przez formularz dostępny na https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/zostan-liderem-wolontariatu,

b) cykl szkoleń – daty do potwierdzenia po uformowaniu grupy,

c) organizacja dni dawcy szpiku – przeprowadzenie rejestracji dawców szpiku i komórek macierzystych podczas dwóch ważnych dla Fundacji DKMS wydarzeń: Światowego Dnia Walki z Nowotworami krwi (WBCD 28 maja 2023r. ) i Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku (13 października 2023r.).

III. ETAP PIERWSZY PROGRAMU – REKRUTACJA INICJATORÓW DO PROGRAMU

1. Organizator programu samodzielnie wybiera Inicjatorów do udziału w programie. Głównym kryterium jest ilość aktywność Inicjatora – przeprowadzonych akcji i ilość zarejestrowanych dawców.

2. Po rozmowie telefonicznej z Inicjatorem, Organizator prześle do niego link https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/zostan-liderem-wolontariatu, gdzie będzie mógł zgłosić swój udział w programie poprzez formularz rejestracyjny.

3. Okres nadsyłania zgłoszeń trwa do 17.03.2023 r.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Rekrutacji wedle swojego uznania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji Inicjatorów (zwanej dalej „Dodatkową Rekrutacją”) w przypadku braku zgłoszeń do udziału w Programie, rezygnacji Inicjatorów wybranych przez Organizatora.

5. Każdy z uczestników Programu jest zobowiązany do odwiedzenia https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/zostan-liderem-wolontariatu i wysłania zgłoszenia mailowego na podany na wskazanej stronie adres.

Wchodząc na stronę https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/zostan-liderem-wolontariatu, Uczestnik zaznacza znakiem „X” znajdującą się tam klauzule, dotyczące zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych wolontariuszy przez Organizatora określonymi w polityce prywatności dostępnej na stronie: https://www.dkms.pl/pl/polityka-prywatnosci (zwanej dalej „Polityką Prywatności”) oraz o zapoznaniu się z Regulaminem. Zaznaczenie tych klauzul jest niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia Zgłoszenia wysłanego po terminie lub niezgodnie z opisem.

7. W przypadku przedłużenia przez Organizatora Rekrutacji lub Dodatkowej Rekrutacji, Organizator poinformuje o tym uczestników, którzy nadesłali prawidłowo swoje Zgłoszenie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/zostan-liderem-wolontariatu.

IV. ETAP DRUGI PROGRAMU – SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY

Etap drugi Programu obejmuje cykl szkoleń i spotkań dla Inicjatorów. Tematy oraz daty będą ustalane z uczestnikami Programu. Organizator zasrzega sobie prawo do zorganizowania szkoleń i spotkań zdalnie, w formie on-line.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem otrzymania przez Inicjatora certyfikatu od Organizatora jest sumienne wykonanie założonego planu Programu – udział w szkoleniach, działania rejestracyjne, działania zmierzające do tworzenia lokalnych struktur wolontariackich, a także współpraca Inicjatora z Koordynatorem Programu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia sporządzenia referencji w przypadku nieprzestrzegania przez Inicjatora Regulaminu oraz wytycznych i wskazań Organizatora bądź też nienależytego lub niespełniającego oczekiwań Organizatora wykonywania nałożonych na Inicjatora obowiązków lub nieprzestrzegania „Kodeksu Wolontariusza Fundacji DKMS” dołączonego do Regulaminu.

2. Certyfikat, o których mowa w pkt 1 powyżej, będą zawierały w szczególności: informacje o Inicjatorze oraz o Programie, w którym brał udział, informację o zakresie obowiązków oraz zadaniach zrealizowanych przez Inicjatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego nagrodzenia wybranego Inicjatora za szczególne osiągnięcia w Programie na podstawie oceny Koordynatora Programu.

4. Organizator zastrzega sobie także prawo do wykorzystywania wizerunku Inicjatorów w Internecie poprzez publikację zdjęć zebranych podczas Programu w celach związanych z promocją Programu, w szczególności na stronie internetowej Organizatora: www.dkms.pl, stronie internetowej dotyczącej Programu oraz na profilu Facebook i Instagram Organizatora.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Projektu zgodnie z RODO zawiera Polityka Prywatności.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Wszelkie działania podjęte przez Inicjatora odbywają się w ramach nieodpłatnego udziału
w Programie na zasadach wolontariatu.

KODEKS WOLONTARIUSZA FUNDACJI DKMS

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych lub szpiku. Ta idea jest mi bliska i przyświeca moim działaniom. Wkładając koszulkę Wolontariusza Fundacji DKMS, pamiętam, że od tego momentu reprezentuję już nie tylko siebie, ale także wszystkich Pacjentów walczących z nowotworami krwi i ich rodziny, potencjalnych i faktycznych Dawców szpiku oraz innych Wolontariuszy Fundacji DKMS.

Jako Wolontariusz:

1. Daję dobry przykład.

Moją postawą pokazuję, że wolontariat jest ważnym elementem życia społecznego. Pamiętam, że moje zachowanie podczas wypełniania zadań wolontariackich wpływa na wizerunek Fundacji DKMS.

2. Szanuję drugiego człowieka i jego decyzje.

Decyzja o rejestracji w bazie Dawców Fundacji DKMS jako potencjalny Dawca szpiku jest decyzją osobistą i musi być podjęta świadomie. Nie oceniam człowieka, który nie zdecyduje się zostać potencjalnym Dawcą szpiku.

3. Pamiętam o kulturze osobistej.

Stanowisko rejestracyjne to miejsce, w którym pełnię wolontariat w imieniu Fundacji DKMS. Jestem reprezentantem organizacji pożytku publicznego. Nie używam wulgarnych wyrazów nie palę papierosów i nie spożywam alkoholu przy stanowisku rejestracyjnym, nie korzystam z telefonu podczas rejestracji potencjalnego Dawcy. Odnoszę się do każdej osoby z szacunkiem.

4. Wspieram koleżanki i kolegów.

Jestem Wolontariuszem i lubię pomagać innym, także osobom, które dopiero dołączyły do grona Wolontariuszy Fundacji DKMS. Jestem serdeczny/a i empatyczny/a dla każdej osoby, którą spotykam przy stanowisku rejestracyjnym. Koleżanki i kolegów, którzy dopiero dołączyli do grona Wolontariuszy wspieram radą i dzielę się z nimi swoim doświadczeniem. Nie boję się zwrócić uwagi, gdy Wolontariusz obok popełnia błędy, ale robię to w sposób konstruktywny.

5. Jestem wrażliwy na potrzeby innych i uważnie obserwuję otoczenie.

Wiem, kiedy zachować powagę. Czuję, kiedy mogę pozwolić sobie na więcej śmiałości. Dostosowuję swój komunikat do odbiorcy. Wiem, że są miejsca, gdzie śmiech, radość i zabawna promocja będzie dobrze przyjęta, a w innych powinno się zachować skupienie i umiar.

6. Dbam o porządek.

Staram się utrzymywać porządek na stanowisku rejestracyjnym. Dbam o to, aby znajdowały się na nim tylko przedmioty służące przeprowadzaniu akcji rejestracji.

7. Dbam o odpoczynek.

Zasługuję na chwilę wytchnienia w trakcie pełnienia moich obowiązków Dbam o higienę pracy i swoje zdrowie, dlatego robię regularne przerwy. Wiem, że stanowisko rejestracyjne nie jest miejscem spożywania posiłków.