Informacje dla szkoły

Zadaniem akcji #KOMÓRKOMANIA jest budowanie właściwych postaw społecznych oraz uwrażliwienie młodzieży na problemy drugiego człowieka poprzez wolontariat. Inicjatywę kierujemy do wszystkich uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego szkoły. #KOMÓRKOMANIA jest doskonałą okazją zrealizowania założeń programowych nie tylko dla szkół, ale również dla nauczycieli, poprzez wpasowanie organizacji akcji w założenia awansu zawodowego. Warto zaznaczyć, iż dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła ugruntuje swój wizerunek jako inspirującej i podejmującej ważne tematy społeczne.

Weź udział w projekcie #KOMÓRKOMANIA!

Wyślij zgłoszenie

Organizując akcję #KOMÓRKOMANIA szkoła ma przede wszystkim realny wpływ na poprawę sytuacji Pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie. Jest to też wspaniała przygoda, która kształtuje pożądane prospołeczne postawy wśród młodzieży i otwiera uczniów na podobne inicjatywy w przyszłości.

Poprzez pozytywny wydźwięk organizowanego wydarzenia uczniowie biorą udział w procesach decyzyjnych i działaniach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Dnia Dawcy Szpiku. Jednocześnie Fundacja DKMS głęboko wierzy, że treści oraz wartości przekazane poprzez akcję #KOMÓRKOMANIA, przyczynią się do obalenia mitów na temat leczenia nowotworów krwi. Sama rejestracja jako potencjalny Dawca przeznaczona jest dla uczniów pełnoletnich, lecz akcja informacyjno-edukacyjna nie pozostanie bez pozytywnego wpływu również na młodszych uczniów.

Warunkiem zorganizowania akcji informacyjno-edukacyjnej połączonej z rejestracją jest zaangażowanie jednego wyznaczonego nauczyciela ze szkoły, a także uczniów.

Do odpowiedzialności nauczyciela należeć będą działania edukacyjne (z wykorzystaniem scenariuszy zajęć lekcyjnych przygotowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń), zaś zadaniem uczniów – przeprowadzenie kampanii promocyjnej na terenie szkoły. Finałem wspólnych działań będzie rejestracja potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych. Czas potrzebny do zorganizowania akcji wynosi ok. 2 tygodni.

Szczegółowe informacje na ten temat zakresu i zasad współpracy z Fundacją oraz materiały edukacyjne znajdują się w zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA.

rok szkolny 2016/17 rokiem wolontariatu

„Szanowna Dyrekcjo, Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska podczas wrześniowej inauguracji ogłosiła rok szkolny 2016/2017 – ROKIEM WOLONTARIATU. Minister zachęciła także uczniów, rodziców i nauczycieli do tego, aby realizować ideę wolontariatu w swoich szkołach. Ponadto ostatnie badania mówią wyraźnie, że Dyrektorzy obserwują w szkołach zainteresowanie uczniów wolontariatem, które wzrasta nawet pięciokrotnie! Mogę potwierdzić te dane z własnej obserwacji. To właśnie z zaangażowaniem uczniów oraz pracowników oświaty stykam się na co dzień w pracy. Inspirując się ich aktywnością i zaangażowaniem stworzyliśmy w Fundacji DKMS propozycję akcji #KOMÓRKOMANIA, do której pragnę serdecznie Państwa zaprosić.”

Koordynator projektu #KOMÓRKOMANIA, Agnieszka Wróblewska

„Przyszłość społeczeństw zależy od edukacji, a nie ma dobrej edukacji bez przywództwa edukacyjnego opartego na wartościach i wolontariatu skutecznego w działaniu. Pragniemy wzmacniać w Polsce takie przywództwo edukacyjne, które umożliwia partycypację i współpracę, zachęca do stawiania ambitnych celów edukacyjnych i wytrwałości, które pomaga nauczycielom wspierać uczniów i uczennice w rozwoju, a równocześnie buduje wśród wszystkich członków społeczności szkolnej poczucie odpowiedzialności i mocy.”

Krakowska Deklaracja Przywództwa Edukacyjnego z 11 kwietnia 2015 roku

rejestracja potencjalnych dawców szpiku
rejestracja potencjalnych dawców szpiku
rejestracja potencjalnych dawców szpiku

Co zyskuje szkoła?

 • realny wpływ szkoły na poprawę sytuacji Pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie,
 • buduje właściwe postawy społeczne,
 • umożliwia współpracę i partycypację wszystkich członków szkolnej społeczności w uczeniu się i życiu szkoły,
 • buduje wspólnotę opartą na wzajemnej pomocy i otwartej komunikacji,
 • jest również działaniem odpowiadającym na wymaganie ewaluacji wewnętrznej, nałożone na dyrektora szkoły przez rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego: „Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”,
 • wpasowuje się idealnie we wszystkie aspekty Przywództwa Edukacyjnego
 • wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w wolontariat szkolny,
 • uwrażliwia uczniów na problemy społeczne,
 • angażuje uczniów w pracę wolontarystyczną,
 • uzyskanie CERTYFIKATU SZKOŁA Z ŻYCIEM,
 • budowa kapitału społecznego w Polsce, za główne składniki którego uznajemy uczciwość, zaufanie (do innych ludzi i instytucji) oraz aktywność obywatelską,
 • możliwość uczynienia Rzeczypospolitej Polskiej krajem otwartym i przyjaznym poprzez zaangażowaniem środowiska szkoły w ponadnarodową inicjatywę dawstwa szpiku.

główne zadania dla szkoły:

 • Wyznaczenie pracownika szkoły, który będzie inicjatorem akcji i udzielenia mu niezbędnego wsparcia podczas organizacji akcji.
 • Nauczyciel za zgodą Dyrekcji zaplanuje termin akcji wraz z miejscem na przeprowadzenie rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych i szpiku.
 • Umożliwienie przeprowadzenia rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych będących jednocześnie finałem akcji edukacyjno-informacyjnej #KOMÓRKOMANIA w ramach wyznaczonych godzin (również podczas zajęć lekcyjnych) na terenie szkoły.
 • Wyrażenie oficjalnej zgody na przeprowadzenie na terenie szkoły, akcji edukacyjno-informacyjnej połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych połączonej ze zbiórką publiczną. Poprzez podpisanie przygotowanej przez Fundację DKMS pisemnej prośby.
 • Rozesłanie informacji do rodziców dotyczącej planowanej akcji #KOMÓRKOMANIA, w której zawarte będą informacje dot. dawstwa szpiku oraz zaproszenie na samą akcję rejestracji.

Uogólniony opis projektu #KOMÓRKOMANIA:

 • Bezpośrednim beneficjentem projektu, o którym mowa powyżej, będą uczniowie szkoły; co najmniej 5 osobowa grupa uczniów wraz z opiekunem.
 • Beneficjentami pośrednimi będą: pozostali uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice lub środowisko lokalne, w tym placówki, instytucje i organizacje działające na terenie gminy.
 • Elementem projektu powinny być zajęcia edukacyjne połączone z informacją na temat inicjatywy dawstwa szpiku i wolontariatu (nie więcej niż 1,5 h) skierowane do grupy beneficjentów pośrednich.
 • Efektem projektu będzie m.in. przygotowanie pliku do zamieszczenia na stronie internetowej organizacji z opisaną „zrealizowaną dobrą praktyką”, który umożliwi wykorzystanie pomysłu przez inne szkoły CERTYFIKAT SZKOŁY Z ŻYCIEM.
 • Fundacja DKMS zobowiązana jest realizować projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kodeksem cywilnym, kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności musi zapewnić uczestnikom projektu bezpieczeństwo i opiekę.
 • Projekt #KOMÓRKOMANIA uwzględnia innowacyjność i kreatywność działań podejmowanych wobec uczestników.

DOŁĄCZ DO PROJEKTU #KOMÓRKOMANIA!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I WEŹ UDZIAŁ W AKCJI