REGULAMIN PROGRAMU WOLONTARIATU FUNDACJI DKMS

Regulamin określa zasady współpracy między Fundacją DKMS z siedzibą w Warsza-wie przy ul. Altowej 6 lok. 9, 02-386 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000318602, NIP 5222908659, zwaną dalej Fundacją, a osobą podejmującą współpracę na zasadzie porozumienia przewidzianego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwaną w dalszej części Wolontariuszem.

I. WOLONTARIUSZ FUNDACJI DKMS

 1. Wolontariusz to osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia zobowiązuje się wykonać świadczenia na rzecz Fundacji o charakterze społecznym z zakresu pożytku publicznego, zgodnie z jej celami statutowymi, na zasadach określonych w: a.ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, orazb.niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, i której kandydatura została oceniona pozytywnie przez koordynatora Fundacji w ramach prowadzonej rekrutacji Wolontariuszy.

 2. Wolontariuszem może zostać każdy obywatel Polski oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który:
  a.posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, z zastrzeżeniem punktu b,
  b.uzyskał skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia,
  c.utożsamia się z działalnością i misją Fundacji,
  d.deklaruje chęć wspomagania misji Fundacji w zakresie propagowania idei dawstwa oraz pomocy osobom chorym na nowotwory krwi i inne schorzenia,
  e.nie był prawomocnie skazany za przestępstwo z oskarżenia publicznego,
  f.zaakceptował Regulamin w całości i bez zmian,
  g.zapoznał się z Instrukcją BHP dla Wolontariuszy Fundacji oraz informacjami o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wolontariatem,
  h.zapoznał się z filmami instruktażowymi dla Wolontariusza,
  i.należycie wypełnił i dostarczył Fundacji formularz dla Wolontariusza wraz z wymaganymi oświadczeniami,
  j.został pozytywnie oceniony przez koordynatora Fundacji.

II. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU WOLONTARIATU FUNDACJI DKMS

 1. Kandydat na Wolontariusza jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania jego treści, Instrukcją BHP dla Wolontariusza Fundacji oraz infor-macjami o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wolontariatem, dostępnymi na stronie internetowej Fundacji pod adresem: www.dkms.pl/wolontariat/bhp, zapozna-nia się z filmami instruktażowymi dla Wolontariusza oraz wypełnienia i dostarczenia do Fundacji formularza dla Wolontariusza uzupełnionego o wskazane w nim dane osobowe, opatrzonego własnoręcznym i czytelnym podpisem ze wskazaniem miejsca oraz daty jego podpisania, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Fundacji pod adresem: www.dkms.pl/wolontariat/Formularz-Wolontariusza, zwanym dalej Formularzem Wolontariusza lub poprzez kompletne wypełnienie i przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.dkms.pl/wolontariat/zgloszenie.

 2. Osoby w wieku od 16 do 18 roku życia zobowiązane są, by wraz z wypełnionym For-mularzem Wolontariusza dostarczyć podpisane oświadczenie w Części 3 (Oświad-czenie przedstawicieli ustawowych wolontariusza niepełnoletniego) na Formularzu Wolontariusza przez przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na zostanie Wo-lontariuszem.

 3. Wypełnienie Części 1 (Dane osobowe), złożenie oświadczenia poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego gwiazdką (*) w Części 2 (Uczestnictwo w Programie Wolontaria-tu) oraz złożenie podpisu pod tym oświadczeniem jest niezbędne w celu przyjęcia w poczet Wolontariuszy Fundacji.

 4. Złożenie pozostałych oświadczeń przez Wolontariusza, poprzez zaznaczenie pozostałych okienek w Części 2 (Uczestnictwo w Programie Wolontariatu) Formularza Wolontariusza, tj. nieoznaczonych gwiazdką (*), jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość zakwalifikowania w poczet Wolontariuszy Fundacji.

 5. Z Wolontariuszem może być zawarte porozumienie na piśmie o wykonaniu świadczeń wolontariackich w sytuacji, gdy charakter działań Wolontariusza to uzasadnia. W każdym przypadku, gdy Wolontariusz dobrowolnie wykonuje czynności na rzecz Fundacji o charakterze logistyczno-, administracyjno-, osobowym, a na wypadek osob-nego powierzenia przez Fundację – również czynności o charakterze finansowym przy organizowaniu wydarzenia przez Fundację.

 6. Osoba powołana ze strony Fundacji do spraw koordynacji Wolontariuszy dokonuje wstępnej weryfikacji osób, które wypełniły i przesłały prawidłowo wypełnione zgłosze-nie listownie lub za pośrednictwem strony internetowej. Po przejściu pozytywnej wery-fikacji, osoba uzyskuje status kandydata na Wolontariusza, o czym zostanie poinformowana drogą elektroniczną. Jako kandydat powinna zapoznać się z formami i zasadami działania wolontariatu Fundacji, a także z obowiązkami Wolontariusza.

 7. Wolontariusz zobowiązuje się:
  a.wykonywać świadczenia wolontariackie zgodnie z Regulaminem,
  b.wykonywać świadczenia wolontariackie z poszanowaniem celów statutowych Fundacji,
  c.w ramach wykonywanych świadczeń wolontariackich nie podejmować żadnych działań wykraczających poza zadania zlecone Wolontariuszowi przez Fundację, w szczególności nie wykorzystywać danych osobowych, do których Wolontariusz będzie miał dostęp w inny sposób niż wynikający z wyraźnych poleceń Fundacji oraz nie podejmować jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym związanej z promowaniem jakichkolwiek usług i towarów,
  d.zachować w tajemnicy dane osobowe, w tym dane wrażliwe potencjalnych dawców szpiku, darczyńców oraz innych osób towarzyszących, które podlegają ochronie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), przy czym obowiązek ten trwa także po zakończeniu wykonywania świadczeń wolontariackich,
  e.dbać o mienie powierzone mu podczas wykonywanych świadczeń wolontariackich,
  f.swoją postawą godnie reprezentować Fundację i w żaden sposób nie dawać powo-du do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby,
  g.podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności konieczne do wykonania powierzonych mu zadań i czynności,
  h.wykonywać uzgodnione czynności osobiście wedle wskazówek pracownika Fundacji, w tym zwłaszcza dotrzymywać wszelkich uzgodnionych procedur i terminów,
  i.swoim postępowaniem wyrażać chęć udzielenia pomocy pacjentom dotkniętym nowotworami krwi,
  j.działać na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu oraz powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą spowodować szkodę Fundacji oraz prowadzonej przez nią działalności statutowej,
  k.przeprowadzać zbiórkę publiczną tylko w dniu i lokalizacji wyznaczonej przez Fundację z identyfikatorem, na którym widnieje aktualny nr zezwolenia na przepro-wadzenie zbiórki publicznej oraz pod ścisłym kierownictwem i kontrolą ze strony Fundacji,
  l.do nieotwierania zaplombowanej puszki kwestarskiej i nie wyciągania w żaden spo-sób jej zawartości podczas oraz po przeprowadzeniu zbiórki publicznej oraz do zdania tak zabezpieczonej puszki właściwemu pracownikowi Fundacji,
  m.Wolontariusz zobowiązany jest do nie spożywania i nie pozostawania pod wpły-wem alkoholu lub środków odurzających podczas realizacji powierzonych przez Fundację zadań,
  n.zachować ostrożność i skontaktować się z pracownikiem Fundacji poprzez numer alarmowy, jeśli zmuszony jest publicznie odnieść się do zagadnienia, którego dobrze nie zna a jest ono związane z wykonywaniem świadczeń wolontariackich,
  o.w razie sporu, szczególnie publicznego, odnosić się do adwersarzy uprzejmie, niezależnie od zachowania oponenta.

 8. Jakakolwiek Forma dyskryminacji lub faworyzowania ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, płeć, wiek, sytuację rodzinną, orientację seksualną, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, niepełnosprawność lub inną taką cechę jest niedopuszczalna zarówno w wewnętrznych jak i zewnętrznych stosunkach Fundacji DKMS.III. ZADANIA WOLONTARIUSZA1. Głównym zadaniem Wolontariusza jest wsparcie realizacji celów statutowych Funda-cji poprzez aktywny udział w:a.akcjach rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.b.akcjach promocyjno-informacyjnych organizowanych przez Fundację.c.wykładach i spotkaniach poszerzających świadomość na temat idei dawstwa szpiku i komórek macierzystych.d.kwestach i wydarzeniach charytatywnych organizowanych przez Fundację i służących realizacji jej celów statutowych.2. Szczegółowy zakres świadczeń wykonywanych przez Wolontariusza w ramach wolontariatu ustalany jest z koordynatorem wydarzenia ze strony Fundacji

III. ZADANIA WOLONTARIUSZA

 1. Głównym zadaniem Wolontariusza jest wsparcie realizacji celów statutowych Fundacji poprzez aktywny udział w:
  a.akcjach rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.
  b.akcjach promocyjno-informacyjnych organizowanych przez Fundację.
  c.wykładach i spotkaniach poszerzających świadomość na temat idei dawstwa szpiku i komórek macierzystych.
  d.kwestach i wydarzeniach charytatywnych organizowanych przez Fundację i służących realizacji jej celów statutowych.

 2. Szczegółowy zakres świadczeń wykonywanych przez Wolontariusza w ramach wolontariatu ustalany jest z koordynatorem wydarzenia ze strony Fundacji

IV. OBOWIĄZKI FUNDACJI DKMS

 1. Fundacja, w stosunku do każdego Wolontariusza, ma obowiązek:
  a.zapewnić Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń,
  b.poinformować Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanego z wykonywanymi świadczeniami na rzecz Fundacji oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami,
  c.zapewnić Wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych na rzecz Fundacji świadczeń w zakresie ustalonym przez Fundację,
  d.przygotować na życzenie Wolontariusza pisemne zaświadczenie o odbyciu wolon-tariatu, w tym o zakresie wykonywanych przez Wolontariusza świadczeń w ramach wolontariatu,
  e.wystawić na życzenie Wolontariusza pisemną opinię na temat Wolontariusza

V. ODPOWIEDZIALNOŚCI WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz jest odpowiedzialny wobec Fundacji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z czynności świadczonych na rzecz Fundacji w ramach wolontariatu, jeżeli Fundacja w wyniku takiego działania Wolontariusza poniosła szkodę, w szczególności za podjęte czynności o charakterze logistycznym, admini-stracyjnym oraz osobowym wbrew Regulaminowi oraz wytycznym Fundacji.

 2. Wolontariusz jest odpowiedzialny za wszelkie powierzone mu mienie Fundacji, w szczególności za materiały edukacyjne i promocyjne, materiały rejestracyjne oraz środki pieniężne uzyskane w wyniku zbiórki publicznej organizowanej przez Fundację. Wolontariusz jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych materiałów Fundacji oraz przekazania Fundacji w stanie nienaruszonym zaplombowanej puszki kwestarskiej (w przypadku zbiórki publicznej)

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH WOLONTARIUSZA

 1. Przetwarzanie danych osobowych Wolontariuszy, wskazanych w formularzu rejestracyjnym, następuje zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności Fundacji DKMS oraz w RODO.

 2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie www.dkms.pl/polityka-prywatnosci. Wolontariusz jest każdorazowo zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku udzielenia przez Wolontariusza zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie oraz wielokrotne wykorzystywanie przez Fundację jego wizerunku (nieograniczone ilościowo, czasowo oraz terytorialnie), zgoda ta obejmuje jego wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę oraz powielanie zdjęć i filmów w całości lub w postaci dowolnych fragmentów za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celach związanych z propagowaniem działalności statutowej Fundacji oraz idei dawstwa. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych. Powyższa zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać w każdej chwili odwołana przez Wolontariusza.

 2. W przypadku złamania postanowień Regulaminu, osoba będąca koordynatorem Programu Wolontariatu w Fundacji ma prawo do wypowiedzenia współpracy z Wolontariuszem ze skutkiem natychmiastowym.3. Fundacja i Wolontariusz mogą w każdym czasie rozwiązać zawarte porozumienie o wykonywaniu czynności na rzecz Fundacji, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypo-wiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia musi być złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.4. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każdorazowa zamiana Regulaminu zostanie zgłoszona na stronie internetowej Fundacji pod następującym adresem www.dkms.pl/wolontariat/regulamin.

 3. Wszelkie zapytania dotyczące postanowień Regulaminu, a także reklamacje należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej: uwagi@dkms.pl

 4. Pozostałe zasady działalności Wolontariusza w ramach wolontariatu regulują nastę-pujące akty prawne:a.ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,b.RODO,c.ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

Dziękujemy bardzo!

Fundacja DKMS