Jakie są przyczyny zachorowań na chłoniaki?

Tak jak w przypadku innych chorób nowotworowych, dokładna przyczyna rozwoju nowotworu nie jest znana. Najczęściej przyczyn jest co najmniej klika, a są to zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe – tzw. wieloczynnikowa i złożona etiopatogeneza. 

Tym niemniej w części przypadków chłoniaków, istnieją pewne uznane czynniki ryzyka zachorowania. Można je podzielić na środowiskowe, zawodowe, infekcyjne, immunologiczne i jatrogenne. Niekiedy decydującą rolę odgrywają czynniki genetyczne.

Większą zachorowalność na chłoniaki obserwuje się u pracowników przemysłu chemicznego – zwłaszcza gumowego i petrochemicznego, rolników oraz osób narażonych na kontakt z pestycydami, herbicydami, benzenem, azbestem i promieniowaniem jonizującym.

Spośród czynników infekcyjnych sprzyjających zachorowaniu na chłoniaki wymienia się przede wszystkim zakażenie wirusem EBV (Epsteina Barr) oraz ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV).

Immunosupresja i niedobory odporności o różnej etiologii to także bardzo istotne czynniki zwiększające ryzyko nowotworów układu chłonnego.

Podwyższone ryzyka zachorowania występuje także u osób w przeszłości poddawanych chemioterapii bądź chemioradioterapii z powodu innych nowotworów.

 
Najważniejsze czynniki ryzyka zachorowania na chłoniaki ujęto w tabeli.

 

__________________________________________________________________________________________________________

Bibliografia: